Litir Gràidh an Athar

Litir Gràidh an Athar: Teachdaireachd Mhion-eòlach bho Dhia Thugadsa

Mo Leanabh,

‘S dòcha nach aithne dhut mise, ach is aithne dhòmhsa a h-uile nì mu do dheidhinn-sa
Salm 139:1

Is aithne dhomh an uair a shuidheas tu sìos agus an uair a dh’èireas tu suas
Salm 139:2

Tha mi eòlach air do shlighean gu lèir
Salm 139:3

Tha fiù’s fuiltean do chinn air an àireamh
Mata 10:29-31

Oir chaidh do chruthachadh na m’ ìomhaigh
Genesis 1:27

Annamsa tha thu beò agus a’ gluasad agus a’ faighinn do bhith
Gnìomharan 17: 28

Is tusa mo shliochd
Gnìomharan 17:28

Bha mi eòlach ort fiùs mus deachaidh do ghineamhainn
Ieremiah 1:4-5
Thagh mi thu an uair a dhealbh mi an cruthachadh
Ephèsianaich
Cha b’ e mearachd a bh’ annad, oir tha do làithean uile sgrìobhte nam leabhar
Salm 139:15-16

Shuidhich mi an dearbh àm a rugadh tu agus far am biodh tu beò
Gnìomharan 17:26

Tha thu air do chruthachadh gu h-uabhasach agus gu h-iongantach
Salm 139:14

Dh’ fhighe mi ri chèile thu ann am broinn do mhàthair
Salm 139:13

Agus thug mise a-mach thu air an latha air an do rugadh tu
Salm 71:6

Chaidh aithris bhreugach a dhèanamh mum dheidhinn tron fheadhainn sin nach eil eòlach orm
Eòin 8:41-44

Chan eil mi fad’ às s feargach, ach is mise aithris choileanta a’ ghràidh
1 Eòin 4:16

Agus is e mo mhiann mo ghràdh a dhòrtadh a-mach ortsa
1 Eòin 3:1

dìreach air sgath is gur tusa mo leanabh agus gur mise d’ Athair
1 Eòin 3:1
Tha mise a’ tairgse barrachd dhut na b’ urrainn dhad athair talmhaidh a thairgse dhut gu sìorraidh
Mata 7:11
Oir is mise an t-Athair coileanta
Mata 5:48

‘S ann bho mo làimh-sa a tha a h-uile tiodhlac choileanta a tha thu a’ faighinn a’ tighinn
Seumas 1:17

Oir is mise d’ fear-buileachaidh, agus tha mi a’ coinneachadh ri d’ fheumalachdan gu lèir
Mata 6:31-33

Tha mo phlana airson an ùine ri thighinn an còmhnaidh air a bhith air a lìonadh le dòchas
Ieremiah 29:11

a chionn gu bheil mi gad ghràdhachadh le gràdh sìorraidh
Ieremiah 31:3

Tha mo smuaintean dhad thaobh-sa gun chomas a bhith air an àireamh mar ghaineamh na tràighe
Salm 139:17-18

Agus tha mi a’ dèanamh gàirdeachas thairis ort le seinn
Sephaniah 3:17
Cha sguir mi gu bràth a bhi a’ dèanamh maith dhut
Ieremiah 32:40
Oir is tusa mo sheilbh luachmhor
Ecsodus 19:5

Tha mi a’ miannachadh do stèidheachadh lem uile chridhe is anam
Ieremiah 32:41

Agus tha mi ag iarraidh rudan mòra is iongantach a shealltainn dhut
Ieremiah 33:3

Ma shireas tu mi le d’ uile chridhe, lorgaidh tu mi
Deuteronomi 4:29

Gabh mòrthlachd annamsa agus bheir mi dhut miannan do chridhe
Salm 37:4

oir is mise a thug na miannan seo dhut
Philipianaich 2:13

Tha mise an comas air barrachd a dhèanamh air do shon na b’ urrainn tighinn dhad smuaintean
Ephèsianaich 3:20

Oir is mise do neach misneachaidh as motha
2 Tesalònianaich 2:16-17
Is mise cuideachd d’ Athair a tha gad chofhurtachadh nad uile àmhgharan
2 Corintianaich 1:3-4
Nuair a tha do chridhe briste, tha mi faisg ort
Salm 34:18

Mar a bhios buachaille a giùlain uan, tha mise air thusa a ghiùlain dlùth rim chridhe
Isaiah 40:11

Aon latha sguabaidh mi a h-uile deur air falbh bhod shùilean
Taisbeanadh 21:3-4

Agus bheir mi air falbh an cràdh gu lèir a dh’ fhulaig thu air an talamh seo
Taisbeanadh 21:3-4
Is mise d’ Athair, agus tha mi gad ghràdhachadh mar a tha mi a’ gràdhachadh mo mhic Ìosa
Eòin 17:23
Oir ann an Ìosa tha mo ghràdh air do shon-sa air a thaisbeanadh
Eòin 17:23

Is esan am fìor fhoillseachadh dhem bhith
Eabhraidhich 1:3

Thàinig esan a’ shealltainn gu bheil mi air do shon, ‘s nach ann nad aghaidh
Ròmanaich 8:31

agus airson innse dhut nach eil mi ag àireamh do pheacaidhean
2 Corintianaich 5:18-19
Bhàsaich Ìosa airson gum faodadh rèite a bhith air a dhèanamh eadar thusa s mise
2 Corintianaich 5:18-19
B’ e am bàs aigesan am prìomh mhìneachadh dhem ghràdh air do shon
1 Eòin 4:10

Thug mi suas a h-uile nì a bu ghràdh leam airson do ghràdh-sa a bhuannachadh
Ròmanaich 8:31-32

Ma ghabhas tu ri tiodhlac mo mhic-sa Ìosa Crìosd tha thu gam ghabhail-sa
1 Eòin 2:23

Agus cha tèid aig nì sam bith air thusa a dhealachadh bhom ghràdh a-rithist
Ròmanaich 8:38-39

Thig dhachaigh agus builichidh mi am pàrtaidh as mò a chunnaic nèamh riamh
Lùcas 15:7
Bu mhise riamh an t-Athair, agus bidh mi gu bràth nam Athair
Ephèsianaich 3:14-15
‘S i mo cheist… am bi thusa nad leanabh dhomhsa?
Eòin 1:12-13
Tha mi a’ feitheamh air do shon
Lùcas 15:11-32

Le gràdh, D’ Athair

Gaelic ‘Father’s Love Letter’ Used By Permission Father Heart Communications Copyright 1999-2008 Translated by John Urquhart. www.FathersLoveLetter.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*