Adhradh

A’ dlùthachadh ri Dia
Facal Dhè A Ghnìomhan cumhachdach
A’ freagairt Facal Dhè
Na Sàcramaidean
Reachdan eile
Amannan is Ràithean
Aig deireadh sheirbheisean
Creideamh pearsanta is dìlseachd