Ùrnaighean airson Fàs Spioradail

A’ dèanamh Seirbheis do Dhia

A’ Maitheadh Dhaoine Eile

Beusalach

Buaireadh, A’ Seasamh na Aghaidh

Cinnt ann an Dia

Co-chomann le Dia

Còiread

Coisrigeadh

Còmhnaidh

Creideamh

Deiscioblachd

Dìcheall

Dòchas

Earbsa

Eisimeileachd air Dia

Eòlas air Dia

Fèin-àicheadh

Fianais

Fìrinn

Fois

Fulangas

Gaisgeachd

Gliocas

Irioslachd

Làthaireachd Dhè

Leanaltas

Naomhachd

Neart

Olc, Saoradh bho

Rùin Dhè

Slàinte is Ath-nuadhachadh, A’ sireadh

Solas

Sonas

Spìocach, Gun a bhith

Taingealachd

Taisbeanadh de Dhia

Taistealachd Spioradail

Tiodhlac an Spioraid

Toradh an Spioraid

Trèigsinn

Treòrachadh

Truas – Iochd

Tuigse

Tur-ghlainead

Ùmhlachd

Ùrnaigh, Cuideachadh ann an