Ùrnaighean dhaibhsan la Feumalachdan Sònraichte

Ciorramaich

Iadsan a tha a’ Bàsachadh

Iadsan a tha fo Gheur-leanmhainn

Fògarraich

Iadsan a tha Tinn