Altachaidhean

Altachadh saoghal nàdair
Altachadh na cruinne
Altachadh teaghlaich
Altachadh nan acrach
Altachadh an t-Salmadair
Altachadh na cloinne bige
Altachadh nam mìobhail
Altachadh a’ bhàird (Altachadh Selkirk, le Burns)
Altachadh an latha an-diugh
Altachadh air Latha na Sàbaid