Seirbheisean Gàidhlig: Bhideothan

A’ Chill Mhòr agus an t-Òban

Am Fìor. Urr. Aonghas Moireasdan, 11.08.2020
Salm 113: 1- 8
Eòin 3: 11 – 17
An-seo air YouTube

An t-Oll. Alasdair Scouller, 09.12.2020 (Seirbheis na Nollaige)
Isaiah 2: 2 – 4
Lùcas 1: 46 – 56
Lùcas 2: 1 -7
An-seo air YouTube

Co-Chomann Gàidhlig Inbhir Nis (Inverness Gaelic Fellowship)

An t-Urr. AI MacDhòmhnaill, Am Faoilleach 2009
Mata 25: 1 – 13
An-seo air Vimeo

An t-Urr. Ruaraidh Moireasdan, An Giblean 2009
Eòin 15: 1 – 5
An-seo air Vimeo

An t-Urr. Calum MacLeòid, Am Màrt 2009
Marcus 5: 21 – 36
An-seo air Vimeo

An t-Urr. Donnchadh MacLeòid, An Cèitean 2009.
Marcus 5: 21 – 43
An-seo air Vimeo

Eaglais Ghàidhlig Air-loidhne

Iomairt eadar Eaglais Ghàidhlig Chaluim Chille, Glaschu agus Eaglais nam Manach Liath, Dùn Èideann, air a cuir air dòigh ri linn Covid-19.

Ruaraidh Iain MacLeòid, 22.04.2020
Seumas 4: 8 – 9
An-seo air YouTube

An t-Àrd Oll. Dòmhnall E. Meek, 23.04.2020
Gnìomharan nan Abostol 2: 41 – 47
An-seo air YouTube

An t-Oll. Donnchadh Sneddon, 03.05.2020
Salm 56
Ròmanaich 8: 28 – 39
An-seo air YouTube

An t-Àrd Oll. Dòmhnall E. Meek, 10.05.2020
Gnìomharan nan Abstol 3: 1 – 11
An-seo air YouTube

Ruaraidh Iain MacLeòid, 17.05.2020
Gnìomharan 17: 16 – 34
An-seo air YouTube

An t-Oll. Donnchadh Sneddon, 24.05.2020
Oifigean Ìosa: Pàirt 1 – Sagart
An-seo air YouTube

An t-Urr. Dòmhnall Mìcheal MacAonghais, 31.04.2020
Gnìomharan 2: 1 – 21
An-seo air YouTube

An t-Urr. Ùisdean M. Stiùbhart, 07.06.2020
Salm 130
An-seo air YouTube

An t-Àrd Oll. Robert Dunbar, 14.06.2020
Mata 9: 35 – 10: 8
An-seo air YouTube

Greum L. Moireasdan, 21.06.2020
Eòin 1: 19 – 34
An-seo air YouTube

Am Fìor Urr. Aonghas Moireasdan, 28.06.2020
Isaiah 40: 27 – 31
Philipianaich 4: 4 – 7
An-seo air YouTube

An t-Oll. Donnchadh Sneddon, 05.07.2020
Oifigean Ìosa: Pàirt 2 – Fàidh
An-seo air YouTube

Greum L. Moireasdan,
12.07.2020
Ecsodus 14: 13 – 22
An-seo air YouTube

An t-Urr. Ùisdean M. Stiùbhart, 19.07.2020
Lùcas 7: 1 – 10
An-seo air YouTube

An t-Oll. Donnchadh Sneddon, 26.07.2020
Oifigean Ìosa: Pàirt 3 – Rìgh
An-seo air YouTube

Iain Eàirdsidh MacMhaoilein, 02.08.2020
Lùcas 12: 40 – 48
An-seo air YouTube

An t-Àrd Oll. Dòmhnall E. Meek, 09.08.2020
Leabhar nan Àireamh 13: 1-2, 17-19, 26-33
Iosua 14: 10 – 14
An-seo air YouTube

An t-Urr. Dòmhnall Mìcheall MacAonghais, 16.08.2020
Ephèsianaich 5: 1 – 20
An-seo air YouTube

An t-Urr. Alison Etter, 23.08.2020
Ecsodus 1: 8 – 21
An-seo air YouTube

Am Fìor Urr. Aonghas Moireasdan, 30.08.2020
Salm 91 agus Lùcas 13: 31 – 35
An-seo air YouTube

Greum Moireasdan, 06.09.2020
Ròmanaich 8: 16 – 28
An-seo air YouTube

An t-Oll. Donnchadh Sneddon, 13.09.2020
Eòin 11: 35 agus Ròmanaich 12: 15
An-seo air YouTube

An t-Urr. Dòmhnall Mìcheal MacAonghais, 20.09.2020
Eabhraidhich 13
An-seo air YouTube

Eaglais Ghàidhlig Chaluim Chille, Glaschu

An t-Urr. Ruaraidh Iain Caimbeul, 20.10.2019
Seirbheis a’ chomanachaidh
An-seo air YouTube

An t-Urr. Oll. Coinneach Dòmhnallach, 06.09.2015
Eòin 13: 8, Thubhairt Peadar ris, Cha nigh thu mo chasan-sa gu bràgh. Fhreagair Ìosa e, Mura nigh mi thu, chan eil cuid agad maille rium.
An-seo air YouTube

An t-Àrd Ollamh Dòmhnall E. Meek, 08.12.2019
Eabhraidhich 6: 19 – 20, Nì a tha againn mar acair an anama, araon cinnteach agus daingeann, agus a thèid a-steach don ionad sin a tha an taobh a-staigh den bhrat-roinn. Far an deachaidh an ro-ruith-fhear a-steach air ar son-ne, eadhon Ìosa, a rinneadh na Àrd-shagart gu sìorraidh a rèir òrdagh Mhelchisedeic.
An-seo air YouTube

Graham Moireasdan, 23.08.2015
Eòin 9: 35, A bheil thu a’ creidsinn ann am Mac Dhè?
An-seo air YouTube

Graham Moireasdan, 30.08.2015
Mata 13: 55, Nach e seo mac an t-saoir?
An-seo air YouTube

Graham Moireasdan, 13.09.2015
Gnìomharan 10: 39 – 40, Agus tha sinn nar fianaisean air na h-uile nithean a rinn e, araon ann an tìr nan Iùdhach, agus ann an Ierusalem; neach a mhatbh iad, ga chrochadh air crann: Esan a thog Dia suas air an treas là, agus nochd e e gu follaiseach.
An-seo air YouTube

Graham Moireasdan, 20.09.2015
Mata 14: 12, Agus thàinig a dheisciobail [.i. deisciobail Eòin], agus thug iad an corp leo, agus dh’adhlaic iad e, agus thàinig iad agus dh’innis iad sin do Ìosa.
An-seo air YouTube

Graham Moireasdan, 27.09.2015
Mata 4: 7, Thubhairt Ìosa ris, Tha e sgrìobhte, Cha bhuair thu an Tighearna no Dhia.
An-seo air YouTube

An t-Oll. Alasdair Scouller, 29.09.2019
1 Corintianaich 13
An-seo air YouTube

Eaglais Easbaigeach na h-Alba

An t-Oll. Urr. Canon Iain Macrisnidh, 13.07.2020
Comharrachadh Aifreann airson Fèill Drostain
An-seo air YouTube

Eaglais Logaidh Loch Bhraoin, Alba Nuadh

An t-Oll. Emily NicEòghainn-Fujita, 15.08.2012
Lùcas 14: 26, Ma thig neach air bith am ionnsaigh-sa, agus nach fuathaich e a athair, agus a mhàthair, agus a bhean-phòsda, agus a chlann agus a bhràithrean, agus a pheathraichean, seadh, agus a bheatha mar an ceudna, chan eil e an comas dha a bhith na dheisciobal dhòmhnsa.  Agus Ephesianaich 2: 19, A-nis uime sin, chan eil sibh a mò nu coigrich agus nur coimhic, ach nur luchd aon bhaile ris na naoimh, agus nur muinntir-teaghlaich Dhè. (Dà-chànanach)
An-seo air YouTube

Seirbheis Ghàidhlig Inbhir Pheofharain

An t-Urr. Calum Iain MacLeòid, 03.05.2020
Eòin 10: 14 – 30
An-seo air YouTube

Mghr. Seonaidh Ailig MacGuaire, 07.06.2020
Eòin 3: 16
An-seo air YouTube

An t-Urr. Donnchadh MacLeòid, 05.07.2020
Lùcas 18: 35 – 19: 10
An-seo air YouTube

An t-Urr Alasdair MacAmhlaigh, 02.08.2020
Salm 1
An-seo air YouTube

An t-Urr. Donaidh MacSuain, 06.09.2020
Isaiah 49: 8 – 13 agus 2 Corintianaich 5: 17 – 6: 2
An-seo air YouTube