Seirbheisean Gàidhlig: Bhideothan

Eaglais Ghàidhlig Chaluim Chille, Glaschu

An t-Urr. Ruaraidh Iain Caimbeul, 20.10.2019
Seirbheis a’ chomanachaidh
An-seo air YouTube

An t-Urr. Oll. Coinneach Dòmhnallach, 06.09.2015
Eòin 13: 8, Thubhairt Peadar ris, Cha nigh thu mo chasan-sa gu bràgh. Fhreagair Ìosa e, Mura nigh mi thu, chan eil cuid agad maille rium.
An-seo air YouTube

An t-Àrd Ollamh Dòmhnall E. Meek, 08.12.2019
Eabhraidhich 6: 19 – 20, Nì a tha againn mar acair an anama, araon cinnteach agus daingeann, agus a thèid a-steach don ionad sin a tha an taobh a-staigh den bhrat-roinn. Far an deachaidh an ro-ruith-fhear a-steach air ar son-ne, eadhon Ìosa, a rinneadh na Àrd-shagart gu sìorraidh a rèir òrdagh Mhelchisedeic.
An-seo air YouTube

Graham Moireasdan, 23.08.2015
Eòin 9: 35, A bheil thu a’ creidsinn ann am Mac Dhè?
An-seo air YouTube

Graham Moireasdan, 30.08.2015
Mata 13: 55, Nach e seo mac an t-saoir?
An-seo air YouTube

Graham Moireasdan, 13.09.2015
Gnìomharan 10: 39 – 40, Agus tha sinn nar fianaisean air na h-uile nithean a rinn e, araon ann an tìr nan Iùdhach, agus ann an Ierusalem; neach a mhatbh iad, ga chrochadh air crann: Esan a thog Dia suas air an treas là, agus nochd e e gu follaiseach.
An-seo air YouTube

Graham Moireasdan, 20.09.2015
Mata 14: 12, Agus thàinig a dheisciobail [.i. deisciobail Eòin], agus thug iad an corp leo, agus dh’adhlaic iad e, agus thàinig iad agus dh’innis iad sin do Ìosa.
An-seo air YouTube

Graham Moireasdan, 27.09.2015
Mata 4: 7, Thubhairt Ìosa ris, Tha e sgrìobhte, Cha bhuair thu an Tighearna no Dhia.
An-seo air YouTube

An t-Oll. Alasdair Scouller, 29.09.2019
1 Corintianaich 13
An-seo air YouTube

Co-Chomann Gàidhlig Inbhir Nis (Inverness Gaelic Fellowship)

An t-Urr. AI MacDhòmhnaill, Am Faoilleach 2009
Mata 25: 1 – 13
An-seo air Vimeo

An t-Urr. Ruaraidh Moireasdan, An Giblean 2009
Eòin 15: 1 – 5
An-seo air Vimeo

An t-Urr. Calum MacLeòid, Am Màrt 2009
Marcus 5: 21 – 36
An-seo air Vimeo

An t-Urr. Donnchadh MacLeòid, An Cèitean 2009.
Marcus 5: 21 – 43
An-seo air YouTube

Seirbheis Ghàidhlig Inbhir Pheofharain

An t-Urr. Calum Iain MacLeòid, 03.05.2020
Eòin 10: 14 – 30
An-seo air YouTube

Mghr. Seonaidh Ailig MacGuaire, 07.06.2020
Eòin 3: 16
An-seo air YouTube

An t-Urr. Donnchadh MacLeòid, 05.07.2020
Lùcas 18: 35 – 19: 10
An-seo air YouTube

Eaglais Easbaigeach na h-Alba

An t-Oll. Urr. Canon Iain Macrisnidh, 13.07.2020
Comharrachadh Aifreann airson Fèill Drostain
An-seo air YouTube

Eaglais Logaidh Loch Bhraoin, Alba Nuadh

An t-Oll. Emily NicEòghainn-Fujita, 15.08.2012
Lùcas 14: 26, Ma thig neach air bith am ionnsaigh-sa, agus nach fuathaich e a athair, agus a mhàthair, agus a bhean-phòsda, agus a chlann agus a bhràithrean, agus a pheathraichean, seadh, agus a bheatha mar an ceudna, chan eil e an comas dha a bhith na dheisciobal dhòmhnsa.  Agus Ephesianaich 2: 19, A-nis uime sin, chan eil sibh a mò nu coigrich agus nur coimhic, ach nur luchd aon bhaile ris na naoimh, agus nur muinntir-teaghlaich Dhè. (Dà-chànanach)
An-seo air YouTube