Seirbheisean Gàidhlig: Clàraidhean Fuaim

An t-Urr. Màiri Byers, 28.04.1997
Marcus 14: 8, Rinn i na b’ urrainn dhi….
An-seo air Tobar an Dualchais

An t-Urr. Iain Caimbeul, 22.08.1988
Gnìomharan 1: 8, ach gheibh sibh cumhachd nuair a thig an Spiorad Naomh oirbh… agus Gnìomharan 2: 42, agus bhuannaich iad gu seasmhach ann an teagasg nan abstol…
An-seo air Tobar an Dualchais

An t-Oll. Urr. Coinneach Dòmhnallach, 23.02.2000
1 Corintianaich 15: 3- 4, Oir thug mi dhuibh air tùs an nì a fhuair mi mar an ceudna, Gun d’ fhuair Crìosd bàs airson ar peacaidhean a rèir nan sgriobtaran: Agus gun do dh’adhlaiceadh e, agus gun do dh’èirich e a-rithist air an treas là a rèir nan sgriobtaran.
An-seo air Tobar an Dualchais

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 26.08.2018
Ròmanaich 8: 1 – 27, Chan eil dìteadh sam bith don dream sin a tha ann an Ìosa Crìosd.
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 09.09.2018
Ròmanaich 8: 14, Air ar treòrachadh leis an Spiorad
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 23.09.2018
Ròmanaich 8
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 07.10.2018
2 Rìgh 5, Naaman agus Elisa
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 04.11.2018
1 Samuel 17: 32 – 54, Còig clachan mìne on t-sruth.
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 02.12.2018
Isaiah 55, Iarraibh an Tighearna, am feadh a tha e ra fhaotainn; gairmibh air, am feadh a tha e am fagas.
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 16.12.2018
Isaiah 11, Agus thig geug a-mach o bhonn Iese.
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 30.12.2018
Salm 90
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 13.01.2019
1 Eòin 1, Facal na Beatha
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 27.01.2019
Eòin 1: 1, Gluasad anns an t-solas
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 10.02.2019
Isaiah 53 agus 1 Eòin 2: 1-6, An eadar-dhealachadh tha Crìosd a dèanamh
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 31.03.2019
Marcus 10: 35 – 52.
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 28.04.2019
Salm 43, Tart airson an Tighearna
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 12.05.2019
2 Rìgh 6: 16: Agus fhreagair esan, Na biodh eagal ort; oir is lìonmhoire iad a tha leinne na iadsan a tha leòsan.
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 26.05.2019
Ester 4, Agus cò aig a bheil fhios nach ann airson a leithid seo de àm a thàinig thu don rìoghachd.
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 09.06.2019
1 Corintianaich 15: 1 – 13, Oir thug mi dhuibh air tùs an nì a fhuair mi mar an ceudna, gun d’fhuair Crìosd bàs airson ar peacaidhean a-rèir nan sgriobtar.
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 18.08.2019
Marcus 2: 1 – 17, Cha tàinig mise a ghairm nam fìrean, ach nam peacach a-chum aithreachais.
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 01.09.2019
Eabhraidhich 13, Ìosa Crìosd an-dè, an-diugh agus sìorraidh an Tì ceudna.
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 06.10.2019
Sechariah 3: 2, Nach aithinne e seo, air a spionadh as an teine?
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach
Sechariah 4, Chan ann le neart, no le cumhachd, ach lem spiorad-sa, deir Tighearna nan sluagh.
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 17.11.2019
Mata 7: 15 – 29. Air a’ Charraig
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 01.12.2019
Isaiah 9
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 15.12.2019
Salm 72 agus Mata 1: 18 – 25. Bidh ainm-san buan gu suthainn sìor.
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 12.01.2020
Ephèsianaich 2: 4, Ach Dia, a tha saoibhir ann an tròcair, airson a mhòr-ghràidh leis an do ghràdhaich e sin, agus 2: 8, Oir is ann le gràs a tha sibh air ur tèarnadh, tre chreideamh: agus sin chan ann uaibh fhèin; is e tìodhlac Dhè e.
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 09.02.2020
2 Timoteus 3: 10 – 17 agus Mata 5: 10, Is beannaichte an dream a tha a’ fulang geur-leanmhainn airson na còrach: oir is leòsan rìoghachd nèimh.”
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 23.02.2020
Mata 5: 43 – 48, agus Gnìomharan nan Abstol 9: 10 – 17
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 15.03.2020
Gnìomharan nan Abstol, 9: 1 – 22, Iompachadh Shauil
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 12.04.2020
Lùcas 24: 1 – 12, Chan eil e an-seo, dh’èirich e.
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain M Dòmhnallach, 26.04.2020
Deuteronomi 33: 29, Is sona thu O Israeil; co tha cosmhail riut , O shluagh a shaoradh leis an Tighearna …..”  
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Iain Fearghasdan, 28.12.1997
Isaiah 7:10-14 agus Mata 1:18-24
An-seo air Tobar an Dualchais

An t-Urr. Alasdair MacAmhlaigh, 13.09.2015
2 Corintianaich 5: 1 – 21
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

Mgh. Aonghas MacAoidh, 10.05.2015
2 Corintianaich 5: 1 – 21
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

Mgh. Aonghas MacAoidh, 11.11.2018
Eòin 19: 1 – 29
Ròmanaich 5: 1 – 10
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

An t-Urr. Dòmhnall Aonghas MacAoidh, 29.01.1986
Sephaniah 3: 17, Tha an Tighearna Dia ann ad mheadhan cumhachdach…
An-seo air Tobar an Dualchais

An t-Urr. Iain Murchadh Mac a’ Ghobhainn, 06.11.1985
Philipianaich 1: 3, Tha mi a’ toirt buidheachas do mo Dhia gach uair a chuimhnicheas mi oirbh.
An-seo air Tobar an Dualchais

An t-Urr. Fearghas Iain MacBheathain, 10.10.1999 
Eòin 4:1-26
An-seo air Tobar an Dualchais

An t-Urr. Fearghas Iain MacBheathain, 15.09.2018
2 Corintianaich 1
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Teàrlach MacEanraig, 28.01.1988
1 Eòin 1:1-10
An-seo air Tobar an Dualchais

An t-Urr. Ruaraidh MacFhionghain, 08.02.2015
Sechariah 2: 1 – 10
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

An t-Urr. Ruaraidh MacFhionghain, 12.04.2015
Colosianaich 3: 1 – 17
An-seo air làrch-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

An t-Urr. Ruaraidh MacFhionghain, 10.01.2016
Genesis 1: 1 – 10
Eòin 1: 1 – 12
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

An t-Urr. Ruaraidh MacFhionghain, 10.04.2016
Sechariah 1: 1 – 2: 13
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

An t-Urr. Ruaraidh MacFhionghain, 11.12.2016
Lùcas 2: 8 – 20
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

An t-Urr. Tomaidh MacFhionghain, 26.03.1997 
Ròmanaich 4: 21, Agus bha làn-chinnt aige, an tì a thug an gealladh, gur comasach e air a choileanadh.
An-seo air Tobar an Dualchais

Mgh. Dòmhnall Angaidh MacIllEathain, 25.03.1997
Eabhraidhich 12: 27, Agus tha am facal seo, aon uair eile a’ ciallachadh atharrachadh nan nithean sin a ghabhas crathadh, mar nithean a rinneadh, chum gum fanadh na nithean nach gabh crathadh.
An-seo air Tobar an Dualchais

Mgh. Dòmhnall Angaidh MacIllEathain, 30.09.1997 
Mata 14: 16, Ach thuirt Ìosa riutha, Cha ruig iad a leas falbh; thugaibhse dhaibh ra ithe.
An-seo air Tobar an Dualchais

An t-Urr. Dòmhnall A MacIlleFhinnein, 11.10.2015
Salm 118: 1 – 29
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

An t-Urr. Dòmhnall A MacIlleFhinnein, 21.02.2016
1 Timoteus 1: 1 – 5
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

An t-Urr. Dòmhnall A MacIlleFhinnein, 08.07.2018
Taisbeanadh 3: 1 – 22
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Dòmhnall A MacIlleFhinnein, 22.07.2018
Lùcas 18: 1- 14
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Dòmhnall A MacIlleFhinnein, 09.12.2018
Lùcas 12: 1 – 20
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

An t-Urr. Dòmhnall A MacIlleFhinnein, 13.01.2019
Mata 5: 1 – 20
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

An t-Urr. Dòmhnall A MacIlleFhinnein, 10.02.2019
Isaiah 35
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

An t-Oll. Urr. Tormod MacÌomhair, 13.11.1998
Lùcas 1: 26-38
An-seo air Tobar an Dualchais

An t-Urr. Calum Iain MacLeòid, 13.09.2018
Ròmanaich 7: 18 – 8: 5
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. KD MacLeòid, 11.01.2015
Lùcas 15: 11 – 32
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

An t-Urr. KD MacLeòid, 12.05.2019
Gnìomharan nan Abstol 2: 1 -42
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

An t-Oll. Urr. Ruaraidh MacLeòid, 21.09.1997
Eòin 4: 38, Chuir mise sibhse a bhuain an nì sin nach do shaothraich sibh: shaothraich daoine eile, agus chaidh sibhse a-steach nan saothair.
An-seo air Tobar an Dualchais

An t-Urr. Uilleam MacLeòid, 31.07.1985
Marcus 5: 34, A nighean, shlànaich do chreideamh thu…
An-seo air Tobar an Dualchais

An t-Urr. Dòmhnall A. MacRath, 19.05.1985
Lùcas 24: 50, Agus thug e a-mach iad cho fhad is Betani…
An-seo air Tobar an Dualchais

An t-Urr. Dòmhnall A. MacRath
Tasglann de sheirbheisean leis an Urr. Dòmhnall A. MacRath, a bha na mhinistear ann an Tairbeart na Hearadh. Tha cuid aca anns a’ Bheurla, ach tha a’ mhòr-chuid anns a’ Ghàidhlig.
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Taibeart na Hearadh

An t-Urr. Donaidh MacSuain, 14.11.1999
Genesis 3:6, Agus chunnaic a’ bhean gu robh a’ chraobh math a-chum bìth, agus na craoibh miannachadh a dhèanamh neach glic: agus ghabh i de a meas agus dh’ith i, agus thug i mar an ceudna da fear maille rithis, agus dh’ith e.
An-seo air Tobar an Dualchais

An t-Urr. Donaidh MacSuain, 12.06.2016
1 Tesalonianaich 4: 1 – 18
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

An t-Urr. Donaidh MacSuain, 08.12.2019
Isaiah 52
Sechariah 8: 20 – 23
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

An t-Urr. Dòmhnall Iain Moireasdan, 17.03.2019
Mata 13: 1 – 23
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Dòmhnall Iain Moireasdan, 14.04.2019
Lùcas 19: 28 – 48, A’ gul airson Ierusalem
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Dòmhnall Iain Moireasdan, 21.07.2019
1 Corintianaich 13 agus Eabhraidhich 11: 1 – 6
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Dòmhnall Iain Moireasdan, 04.08.2019
Eòin 14: 1 – 18, An t-slighe, an fhìrinn agus a’ bheatha
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Dòmhnall Iain Moireasdan, 22.09.2019
Genesis 22: 1- 19, Dearbhadh Abrahàim
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Dòmhnall Iain Moireasdan, 20.10.2019
Mata 27: 45 – 54 agus Eabhraidhich 10: 19 – 25. Reubadh a bhrat-roinn.
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Dòmhnall Iain Moireasdan, 29.12.2019
Ecsodus 33: 1 – 16, Làthaireachd an Tighearna
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

An t-Urr. Dòmhnall Iain Moireasdan, 07.03.2020
Lùcas 14: 7 – 24
An-seo air làrach-lìn Eaglais na h-Alba, Tairbeart na Hearadh

Mgh. Dòmhnall Iain Moireasdan, 09.11.2014
2 Shamueil 9: 2 – 8
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

Mgh. Dòmhnall Iain Moireasdan, 10.11.2019
Eòin 14: 1 – 22
An-seo air làrach-lìn Eaglais an Ear, Inbhir Nis

An t-Urr. Eachann Moireasdan, 05.10.1998 
Genesis 2: 7, Agus dhealbh an Tighearna Dia an duine de dhuslach na talmhainn… agus 2: 15, Agus ghabh an Tighearna Dia an duine, agus chuir e e ann an gàrradh Edein…
An-seo air Tobar an Dualchais

An t-Urr. Iain Urchadan, 06.04.1998 
Philipianaich 2:1-11
An-seo air Tobar an Dualchais

Tasglann de sheirbheisean air làrach-lìn Eaglais Ghàidhlig Chaluim Chille, Glaschu.  Thòisich iomairt eadar Eaglais Ghàidhlig Chaluim Chille agus Eaglais nam Manach Liath, Dùn Èideann, gus seirbheisean ùra a chlàradh nuair a chaidh na h-eaglaisean an dùnadh ri linn Covid-19.  Seirbheisean le Ruaraidh Iain MacLeòid, leis an Àrd-Oll. Dòmhnall E. Meek, agus leis an Oll. Donnchadh Sneddon.