Ùrnaighean airson amannan sònraichte

Ùrnaigh airson Àm na Nollaig
Ùrnaigh airson Latha na h-Aiseirigh
Ùrnaigh airson nan Làithean Saora
Ùrnaigh airson an Fhoghair
Beubaidh Ùr
Bàs Seanmhar no Seanar
Co-ainm latha breith
Tinneas (anns an ospadal)
A’ dol don sgoil
Aoighean (Granaidh agus Seanair)