An Sgeul

Fàilte gun làrach-lìn aig An Sgeul Mor!

‘Se pròiseact sònraichte a th’ anns An Sgeul Mor stèidhichte ann an Slèite, An t-Eilean Sgitheanach.

JohnU

‘S e prìomh amas a’ phroiseict cairdeas, creideas is comhradh a bhrosnachadh, am measg oigridh, ann an ainm Dhè tro mheadhan na Gaidhlig.

Tha an t-Urr Iain D Urchardan os cionn a’ phroiseict seo le taic bho chomataidh stiùiridh de choignear eile a’ riochdachadh Eaglais na h-AlbaEaglais an t-Sràth is Shlèite, a’ choitheanail ionadail agus Sabhal Mòr Ostaig, Colaiste Ghàidhlig na h-Alba.

Tha sinn an dòchas gum bi an làrach-lìn seo mar ghoireas fìor fheumail agus cuideachail dhuibh san am ri teachd.  Bidh sinn ag obair air an t-susbaint agus na goireasan anns na miosan a tha romhainn. Ma tha beachdan sam bith agaibh cuiribh fios thugainn!