Laoidhean

PDF

Laoidheadairean air-loidhne
An Laoidheadair Gàidhlig (Glaschu: Donnchadh Ceannadach, 1836)
Clàrsach Shioin: The Highland Hymnal, leis an Urr. N. MacNèill, Lunnainn (Glaschu: Archibald Sinclair, 1886)
Comh-chruinneachadh de laoidhean Gàidhlig, le Donnchadh Caimbeul (Glaschu: Archibald Sinclair, 1891)
Comh-chruinneachadh de laoidhean spioradail (An t-Òban: Oban Times 1893)
Dàin Spioradail, le Pàdruig Grannd (Dùn Èideann: MacLachlan & Stewart, 1881)
Laoidhean, le Iain MacEacharna (Glaschu: Archibald Sinclair, 1863)
Laoidhean agus Dàin, le Donnchadh MacGilleadhain (Glaschu: G. Mac-na-Ceardadh, 1868)
Laoidhean airson Tioman Beannachd, leis an Urr. A. MacRàth (Dùn Èideann: MacLachlan & Stewart, 1874)
Laoidhean eadar-theangaichte o’n Bheurla (Glaschu: G. Mac-na-Ceardadh, 1896)
Laoidhean Gàidhlig (Glaschu: Eaglais na h-Alba, 1904)
Laoidhean Gàidhlig (Dùn Èideann: Eaglais na h-Alba, 1907)
Laoidhean Shioin, le Gilleasbuig Farcharson (Glaschu: Archibald Sinclair, 1870)
Laoidhean Spioradail (?, 1800)
Laoidhean Spioradail (Inbhir Nis: Seumas Friseal, 1821)
Laoidhean Spioradail, le Dòmhnall Mathanach (Baile Dhùthaich, Coinneach Dughlas agus a Chuideachd, 1825)
Laoidhean Spioradail, le Dùghall Bochanan (Glaschu: D. MacVean, 1837)
Laoidhean Spioradail, le Dòmhnall Hendri (Glaschu: Niall Caimbeul, 1857)
Laoidhean Spioradail, Daniel Grannd (Peairt: James Dewar, 1862)
Laoidhean Spioradail: feumail ri’n seinn am measg nan Gàidheal (Baile Shearlot, Eilean Phrionnsa Eduard: Georsa Bremner 1870)
Laoidhean Spioadail, le Dòmhnall Camashron (Glaschu: Archibald Sinclair, 1891)
Leabhar Laoidhean (Glaschu: Eaglais Ghàidhlig Chaluim Chille, 1906)

Laoidhean: A’ dlùthachadh ri Dia
– Gach uile shluagh air thalamh tha
– Dhè Bheteil, led làimh thoirbheartaich
– Leag Dia na theampall, bhos gu leòir
– Cia taitneach dhòmhs’ an t-ionad naomh
– Mo Dhia, ’s i do thròcair tha dhomh na bun-sgèil
– Dhar Dia rinn nithe mìorbhaileach
– Fad às o shiantan dorch an t-saogh’l
– Cia ait an là ’s an abair daoin’
– Cia luachmhor dhuinn an leabhar naomh
– O b’ fheàrr gun stiùireadh Dia mo cheum
– B’ fhada a shuidh mi, Dhia nam Feart
– Cia sona ’n tì do theagasg Dhè
– ’S e Crìosd an stèidh tha daingean, buan
– Ìosa ’thug do m’ anam gràdh
– O Molaibh Dia na theampall naomh
– O Thighearn is a Dhè nam Feart
– Athair gach dùil a-bhos is shuas
– Thugadh gach uile aon fainear
– A Nèamha, togaibh luathghair ait
– Cia taitneach dha na naoimh a-bhos
– Grad-iarraibh Dia, am feadh tha ’chlua
– Chreag a sgoilteadh air mo sgàth
– O Thriath, na till do ghnùis air falbh
– An àros Dhè co ghabhas tàmh
– O m’ anam, dùisg, is leis a’ ghrèin
– O Athair, ciod air bith is àill
– Le creideamh seallaidh mi
– Fada on ionad dhorcha seo
– Thigeam mar tha mi, dh’easbhaidh còir’
– A Spioraid Naoimh, rir n-ùrnaigh èist
– Ìosa àrd ’s na nèamhan
– O dèan-sa, Dhè, de neòil mo phèin
– Stiùir mi, O Iehòbha ghlòrmhoir
– An uair thig duibhre air gach dùil
– A Dhè, cia mòr a bhiodh ar n-àgh
– Ìosa, stiùir ar ceum
– Lùb, a Dhè, mo chridhe olc
– Ar stèidh ’s e Ìosa Crìosd
– Àrd-thriath nan nèamh gu h-àrd
– Os cionn gorm-bhrat nan speur
– Tha ghrian dol siar
– Ciùinich mi, Dhè, is cùm mi ciùin
– Na biodh oirbh sgàth no geilt, a threud
– Cia taitneach an sgeul gu bheil ainglean na glòir’
– A Spioraid Dhè, o chian a ghluais
– O Thus’ on sruth gach math a-nuas
– Imich san t-soills’! is gheibh thu beachd
– An Dia tha uile-ghlic
– Orts’ tha mi gairm, a Dhia nan Sluagh
– Dhia, faic comann beag de dh’òigridh
– O dùisg, O dùisg, is glac do neart!
– San fheasgar, ro dhol sìos dhan ghrèin
– Sàr urram gun tàmh do dh’Àrd-Rìgh na Glòir’
– Thighearn’, leis an dà no trì
– Is sona luchd a’ chridhe ghlain
– Reultan beag’ tha deàrrsadh
– Tha ghrian a-nis a’ streap nan speur
– Nis mu ’n laigh mi sìos gu cadal
– Ceud-Ghin na seachdain’! tostach, caomh
– Duibhre an fheasgair orm mu ’n dùin
– Moladh is cliù biodh dhutsa, Dhè
– Air tròcairean mo Thriath ro naoimh
– Stiùir sinn, Athair nèamhaidh, stiùir sinn
– A Spioraid, thig – a Chalmain naoimh
– Stiùir sinn, O Athair, ann an slìgh’ na sìth
– Athair air Neamh! do ghràdh neo-ghann
– Shlàn’gheir, deònaich dhuinn do bheannachd
– Molamaid d’ ainm, a Dhia ro mhòir
– Tha mhadainn àill’
– Cliù dhan Tighearn anns na h-àrdan
– O Thus’ tha ’tàmh sna nèamhan mòr’
– Dhia, crom do chluas rim ghuidhe dhèin
– Ghlèidh do mhaitheas rè an là sinn
– Glòir Iehòbha biodh ga luaidh
– Mòr chliù do Dhia an t-Athair

Laoidhean: Facal Dhè, A ghnìomharan cumhachdach
– O Sèidibh, le trompaid chruaidh
– Na speuran àrd’ is àillidh dreach
– Ciod e an onair gheibh thu uainn
– Dh’èirich an Tighearn Ìos’ on uaigh
– Am peacadh ’m buanaich sinn
– San oidhche ’s an do bhrathadh Ìos’
– Slàinte! Cia glòrmhor dhuinn an fhuaim!
– Nuair dhearcas mi air crann nam buadh
– Air d’ uile thròcair, O mo Dhia
– O thig, a Spioraid Naoimh, a-nuas
– ’S E seo an là a dh’ èirich Crìosd
– Biodh Sìon is a clann ro ait
– Dhàsan a ghràdhaich anma dhaoin’
– Biobh ait, ’s e Crìosd is Rìgh!
– Cluinnibh sgeul ait! tha Ìos’ air teachd
– Cia glòrmhor, alainn, cathair Dhè!
– Faic m’ òglach, faic mo sheircein gràidh
– Dhaoine tartmhor, thigibh gu sruth pailt nan uisge beò
– Fàilte don là ’s an d’ èirich Crìosd
– Bu mhìorbhaileach an Cumhachd treun
– Guth Ìosa chuala mi ag ràdh
– An dòighean dìomhair gluaisidh Dia
– Nuair thogadh suas an nathair phrais
– Uaibh fògraibh eagal ’s iom’gain crìdh’
– Borb bha na garbh-thonnan
– Thug mi do shlighe ’n uilc mo mhiann
– Àrd-Chliù do Rìgh na Slàinte
– Molaibh Iehòbha mòr
– Faic e ’teachd le neul gu greadhnach
– Dia a rinn an saogh’l
– Ierusaleim, mo dhachaidh àigh
– Chaidh thu a suas gu h-àrd
– An Tighearn thig, is clisgidh ’m fonn
– Èist san iarmailt òran binn
– Air oidhche àlainn thùirling e
– ’S ait an sgeul tha ’n diugh ri luaidh, Halleluiah!
– Seall, dh’ èirich solas air na slòigh
– Là na feirge! là an àmhghair!
– Dhaoine, dùisgibh suas gu seinn
– Biobh tostach, uile chlann nan daoin’
– O Sioin, ’s tu sàraicht’ le bàth-thonnan mòr’
– O na rinn Ìosa air mo sgàth!
– Mo ghuth cha chluinn sibh tuilleadh nis
– Nis biodh ar cridhe ’tha fo bhròn
– Ciod e is ciall dhan deifìr chruaidh
– O thig, a Spioraid Naoimh, a-nuas
– Tha sinne ’seinn mu bhàs ar Triath
– Tha ’n Ceann ’bha crùint’ le droigheann cruaidh
– O Sibhse a shaoradh, nach daingean an stèidh
– Aig fàire mhoch an là
– Teudan òir cia fonnmhor
– Bu gharg an doineann air a’ chuan
– Air uchdan uaine fad air falbh
– Seallaibh, ’naoimh, tha ’n sealladh glòrmhor
– Nuair a thig e, Nuair a thig e
– Ruigibh an Slàn’ghear gràsmhor gun dàil
– O Dhia, do làmh sna làithean cian
– Na geataidh òir tha togte suas
– GLÒIR biodh do Dhia anns na h-àrdan
– Ìosa! ’n t-ainm a tha ion-ghràidh!
– Dhè mhòir, ciod seo ’tha ’m shùil ’s am chluais!
– Bheir sinn, ar Rìgh ’s ar Slàn’ghear
– Nuair thùirling Dia o nèamh air tùs
– A Spioraid Dhia nam Feart
– Faic an drùchd a’ sileadh
– Thig Mac an Duine nuas
– Gach aon nì maiseach, àillidh
– Ann am baile Bhetle’m lùda
– Sìor luaidheam cumhachd sìorraidh Dhè
– Dhè ro mhòir, dhan sleuchd na h-ainglean
– An Dia, ’tha uile-ghlic
– A chlann nan daoin’, le àgh ’s le fiamh
– Ainm Immanuel chaoimh ri luaidh
– Moladh biodh dhar Rìgh is glòir!

Laoidhean: A’ freagairt Facal Dhè
– Ìosa, ’s iad d’ fhuil is d’ fhìreantachd
– A naoimh fo bhròn, do Chrìosd thig dlùth
– Mo Dhia, cia anmhor dhomh do ghràdh
– A-nis, dhan tì a shaor a shluagh
– Cia milis dhòmhsa gràdh mo Dhia!
– Bheil thu tùrsach, bheil thu claoidhte
– Nuair thachras sinn bidh sibh ag ràdh
– Ierusaleim ro oirdheirc
– A Dhia, Nuair ghuidheamaid le deòin
– ’S e nis an t-àm bhith rèidh ri Dia
– Ìosa, ar Triath, ’chaidh suas is shuidh
– Mo shùilean togam suas ri nèamh
– Carson, O m’ anam, tha thu trom
– ’S e Dia mo bhuachaill is mo dhìon
– Cia milis ainm an t-Slàn’gheir chaoimh
– Chan iarrainn-se fuireach air thalamh gu bràth
– Faic saibhreas iongantach a’ ghràidh
– Tha gliocas àrd a’ gairm
– Cuimhnich do Dhia an làithean d’ òig’
– Till dhachaigh, till, O ànraich fhaoin
– Carson a dhòirtear leat a-mach
– Fad às o shaoghal dorch’ an deòir
– ’Bhràithrean, faicibh shuas a’ bhratach
– Reul na Sìth, dhan dream tha claoidhte
– Daingean is buan mar chathair Dhè
– A chreidmhich, dèanaibh gàirdeachas
– Carson tha ’n t-ionracan fo sprochd
– Am màireach ’s leatsa, Dhè
– Fàilte do dh’ainm ar Slàn’gheir, Ìos’!
– Sibhse, ’luchd-eagail Dè
– Thar nam beanntan neulach, dorcha,
– Tha Fear caomh ann thar nan uile
– Tha ’n saogh’l air fàs ro aingidh
– O Gun robh, Thriath, do shlàinte
– Trom fo neul ged bhiodh do chridhe
– Gach cinneach tha ’s an domhan mhòr
– O Athair shìorraidh – Dhè nam Feart
– O Tillibh, O tillibh, carson gheibh sibh bàs
– Cò iad seo le trusgain shoills’
– Aidichidh sinn le tùrsadh-crìdh’
– Ìosa Crìosd, ar Buachaill
– ‘S beannaicht’ an duine sin, gu sìor
– Is sona ’n leanabh ’dh’èisteas tràth
– Tha tobair beò de cheòl am chrìdh’
– Air thalamh fuilgear bròn ìs cràdh
– Tric fo bhròn, san àmhghar geur
– Còig-fichead ach aon de chaoirich ’s de dh’uain
– O sibhs’ air fad le ’n àill bhith glic
– Nuair chlaonas cuid on t-slighe naomh
– A Shlàn’gheir chaoimh, O Uain gun lochd
– ’S A’ mhadainn rach gu tràthail
– Long an t-Soisgeil, seall i ’seòladh
– Le fuaim na trompaid dheireannaich
– Ciod e is ciall dhan deifìr chruaidh
– Athair na sìth, ’s a Dhè a’ ghràidh
– Mu chathair Dhè ’s na nèamhan shuas
– Thèid uachdaranachd Ìosa ’n cèin
– Ìosa, Mac Dhè, leig aon uair sìos
– Aois ar lean’bachd tha ’dol tharainn
– ’S mòralach do chliù ri aithris
– Do mhaitheas aidicheam, a Dhè
– ’S eilthireach san tìr mi
– Dhia na tròcair, Dhia nan gràs
– Chlann, togaibh òran binn
– Thigibh, seinnibh cliù do dh’Ìosa
– A’ Thighearn, bheirinn dhut mo ghràdh
– Tha sùil nach caidil thairainn shuas
– Spioraid bheò an Dè bhith-bhuain
– Tha mi mar neach a’ seinn a-ghnàth
– Bho Ghreenland, tìr nam fuar-bheann
– Braona beag’ de dh’uisge
– Là mar là, an neòinean àillidh
– Naomha, naomha, naomha, Thighearn uile-bhuadhmhoir!
– Àrd Bhuachaille an treud
– ’S iad seo na crùin bhios air ar cinn
– O cia caomh an Caraid Ìosa
– Nuair thig saoth’r ar là gu crìch
– Dhia, ’chuir led ghuth fa-sgaoil
– Chan fhaicear oidhch’ air nèamh
– Corr bhliadhnaichean ar cuairt
– Aig cloinn tha caraid gràsmhor
– Seinnibh gu binn do Iehòbha ar slàinte
– Seas suas! seas suas gu dìleas
– ’Dhia ro iochdmhoir, ghràsmhoir, chaoimh
– A ghaisgich Chrìosd, a-suas!
– Ìosa! ’s e smuaineach ort gun tàmh
– O Faigheadh Iehòbha àrd-mholadh gach dùil
– ’S Tu, Thriath, mo mhuinghin is mo threòir
– Cia uabhasach a-nis ar staid
– Dia leibh gus an coinnich sinn a-rìs
– O Shlàn’gheir chaoimh mar bhuachaill stiùir sinn
– Airson maise mhòr an t-saogh’l
– Glòir is cliù do Dhia an t-Athair
– Suas leis a’ bhrataich! biodh i ’snàmh
– Tha guth ar Slàn’gheir bàigheil, ciùin
– Rè na h-oidhche doilleir, cianail
– Ghràidh ar Dè; O ghràidh gun choimeas
– Mo Bhuachaille ’s e Rìgh a’ ghràidh
– O gun robh mile teang’ am bheul
– A Dhia a thomhais ann ad làimh
– Ath-bheothaich d’ obair fhèin
– Ìosa, Mhaighstir, ’s leatsa mi
– O ’s sona sibh, ’luchd-turais
– Is fìor a dh’fhaodas Israèl a ràdh
– Chan eil aon eun a ghabhas sgìath
– A Dhè, cia tlachdmhor, caomh
– Glòir Iehòbha biodh ga luaidh
– Gach uile fhine ’tha fon speur

Laoidhean: Na Sàcramaidean
– Biodh fìamh oirbh, a shluagh, ’s deanaibh luaidh air a ghlòir
– Rèir d’ àithne fhèin, a Shlàn’gheir chaoimh
– Alleluiah! Cliù do dh’ Ìosa
– Mo laoidh ’s an fheasgar ann ad làth’r
– Tha tobar ann ’s e làn de dh’fhuil
– Dh’èirich Crìosd a-nìos on uaigh
– Cia iongantach do ghràs, a Dhè
– Dhia, builich air ar n-òig’ gu lèir
– Fuaim an t-Soisgeil, ’s ait an sgeula
– Faic, Ìosa, Buachaill’ Israeil
– ’N d’ fhàg an tì tha math is caomh
– Mo choimhead dèan, a Dhè
– A Spioraid, crom a-nuas
– Tha ’n Thighearn’ toilichte nuair chì
– Fo dhìmeas is fo tharcuis dhaoin’
– O nach bu tobar uisg’ mo cheann
– A-nis, a Dhè, an là do ghràis
– O sonas nam fiorghlan ’s nan iom-agan gràidh!
– Dhia, pheacaich mi; ach O gabh truas
– Lean’ban, thugaibh cliù dhan t-Slàn’ghear
– Nach domhainn gràdh an Athar dhuinn
– ’S E as Tighearn’, ’s E as Tighearn’
– Thàinig à nèamh, naoidhein mhaoth

Laoidhean: Reachdan eile
– Cia tostach, sèimh, an leaba ’n uaigh
– O Dhuine th’ air do bhreith le mnaoi
– Airson ro mhèud nan gràsan saor’
– Ge diamhain, ’s taitneach a bhith luaidh
– Chan adhbhar-nàire leamsa Crìosd
– Nuair, le bròn, ar cinn tha crom
– Sìth, lànachd sìth, an saoghal aingidh, truagh?
– ’S beannaicht an ceangal gràidh nach leig
– Tha sinn ’feitheamh aig an abhainn
– ’Ìosa, thog mi mo chrann-ceusaidh
– Rid thaobh-sa, Ìosa, seasam fhèin
– ’Chrìoch àraid rium tha ’n earbs’
– Nì sinn còmhlach san Eden tha shuas
– Mar fhaoin-sgàil’ tha mo là
– Sìth is sonas biodh dhan teach seo
– Là an àigh san d’ roghnaich mi
– Sìor-Bheannaichibh Iehòbha mòr
– Ìosa, ’s iad d’ fhuil is d’ fhìreantachd
– O nach domhain gràdh gràsmhor Ìosa

Laoidhean: Amannan is Ràithean
– O Dhè, ar cobhair anns gach linn
– Airson do thèarmainn is do ghràis
– Bu ghrinn a luaisg am bàrr
– Molaibh, molaibh Dia, ar Rìgh
– Nis tha ’n geamhradh air gach taobh

Laoidhean: Aig deireadh sheirbheisean
– O Thighearn, thig a-nuas is gabh
– Seall, aig an dorus coigreach sgìth!
– ’S beannaichte gach uile shluagh
– A Shlàn’gheir ghràidh, mo ghrian is tu!
– Air sgàth an tì dha bheil mo ghràdh
– Thriath, led bheannachd cuir fa-sgaoil sinn
– Ìosa, ’Bhuachaill chaoimh, dèan m’ èisteachd
– Athair Naoimh, dèan ait ar triall
– Nochd seinneam moladh Dhè gu binn
– Shlan’gheir as ùr, dhad ainm ro chùbhraidh, gaoil
– Nis tha ’n latha seachad
– Cia baigheil àithntean Dhè
– Dhia na Sìth’ a thog on uaigh
– Teàrnadh oirnn a-nis à Flaitheas

Laoidhean: Creideamh peasanta is dìlseachd
– Carson tha mi cho mòr fo bhròn?
– Carson tha mi cho tric fo bhròn
– Àmhghar on duslach ged nach dùisg
– Mo bhròn is m’ aoibhneas tha le chèil’
– A shoillse ’n àigh, ’s a’ cheò, le d’ bhaoisge caoin,
– A Phàrrais ghaoil! A Phàrrais ghaoil!
– Bu choigreach mi aon uair do Dhia is do ghràs (Iehòbha Sidcènu)
– Cia taitneach uair na h-ùrnaigh ghaoil
– ’S e fhèin a bheir dhomh neart is iùl
– Nas dlùith’, mo Dhia, dhut fhèin!
– Dh’aslaich mi Dia gum fàsainn suas
– Mur biodh an Tigheama gam dhìon
– Na fàg mi, Spioraid chaoin, na fàg
– Tha sruth mo rè a’ tràghadh
– Tha sruth mo rè a’ tràghadh (tionndadh eile)
– O m’ anam, cluinn-sa guth do Dhè
– O Àrd-rìgh na gloire, dhomh deònaich do chluas
– Ìosa shuairce, cheanail, chaoimh
– Fan maille rium! tha ’m feasgar ’ciaradh trom
– A Chrìosd, a stèidh mo dhòchais bhuain
– Nuair bhios na neòil am speur a’ gleachd
– Bho chian dh’iarr m’ anam solas-iùil
– Cluinneam, a Dhè, do ghuth
– Thig, a thobair mhòir gach tiodhlaic
– Nuair thèid às dhan chruinne-chè
– Mo làithean tha nad làimh
– Mo Dhia is m’ Athair, rè mo chuairt
– Tèaraint’ an caomh-ghlaic Ìosa
– Thusa ’fhuair air Calbh’ri bàs
– O gu bhith ’g imeachd dlùth do Dhia
– O Mealam creideamh nach gabh sgàth
– ’S caomh leam do rìogh’chd, a Dhè
– M’ anam, bi ciùin; tha ’n Tighearn air do thaobh
– A Dhia, ’s tu bheir dham anam treòir
– An-earbsa, bi ’siubhal
– Cia mòr do ghràdh dham thaobhsa-ghnàth
– Mo pheacaidh leag air Ìosa
– Air oighreachd shuas os cionn nan speur
– Mo spiorad ann ad làimh
– Cluinneam, a Dhè, do ghuth
– Fan còmhla rium, tha ’m feasgar ’ciaradh trom
– Ionnlaid dhomh mo chrìdh’
– Ìosa, gabh mi mar a tàim
– Mar is miann le fiadh an t-uisge
– Mo thìm tha na do làimh
– O gu bhith coiseachd dlùth ri Dia
– O mìorbhail gràis! Nach brèagh an ceòl
– Tha m’ fheum ort anns gach uair

Fàg freagairt