Eadar-ghuidhe

Caraidean
Ceartas sòisealta
Ciorramaich
Crìosdaidhean a’ fulang geur-leanmhainn
Daoine ann an èis
Eadar-ghuidhe choitcheann
Fògarraich
Fòghlam
Gum biodh a h-uile duine eòlach air Dia
Iadsan a tha a’ bàsachadh
Iadsan a tha fo gheur-leanmhainn
Iadsan a tha tinn
Luchd-ealain
Riaghladairean, riaghaltasan is luchd-treòrachaidh
Teaghlaichean, clann agus pàrantan
Ùrnaighean airson na h-Eaglaise