Categories
Uncategorised

Eadar-ghuide choitcheann

Tha sinn a’ guidhe ort, A thighearna, ar cuideachadh ’s ar dìon.
Saor iadsan a tha air an claoidh,
Dèan tròcair orrasan a chuireadh ann an dìmeas,
Tog iadsan a tha air tuiteam,
Taisbean thu fhèin dhaibhsan a tha ann an dìth,
Slànaich iadsan a tha tìnn,
Thoir air ais iadsan a chaidh air seachran bhuat,
Biadhaich iadsan a tha acrach,
Tog suas iadsan a tha lag,
Thoir air falbh slabhraidhean nam prìosanach.
Gun robh a h-uile dùthaich a’ tighinn gus a bhith a’ tuigsinn
gur tusa Dia a-mhàin,
Gur h-e Ìosa do Mhac,
Gur h-e sinne do shluagh,
caoraich d’ ionaltraidh.
Clement na Ròimhe (c. 30-c.95)

Fàg freagairt