Toradh an Spioraid

Aoibhneas
Beatha Thorach
Ciùineas
Dìlseachd
Foighidinn
Gràdh (do Dhia agus do dh’fheadhainn eile)
Maitheas
Sìth