Moladh agus taingealachd

Ùrnaighean Molaidh Choitcheann
Moladh is Ùrnaighean a’ dol gu Dia an t-Athair
Moladh is Ùrnaighean a’ dol gu Dia am Mac
Moladh is Ùrnaighean a’ dol gu Dia an Spiorad Naomh
Moladh is Ùrnaighean dhan Aon Dia ann an Trì, an Trianaid

Taingealachd choitcheann
Taingealachd airson a’ chruthachaidh
Taingealachd airson beannachdan spioradail is stuthail
Taingealachd airson maitheanas is slàinte
Taingealachd airson tuigse