Moladh is Ùrnaighean dhan Aon Dia ann an Trì, an Trianaid

Tha sinn ag ùrnaigh riutsa, A Thighearna, as e am prìomh fhìrinn, agus tha a h-uile fìrinn bhuatsa.
Tha sinn a’ guidhe ort a Thighearna as e an Gliocas as àirde, agus tha iadsan uile a tha glic a’ crochadh ortsa airson an cuid gliocais.
Is thusa am prìomh aoibhneas, agus tha iadsan uile a tha aoibhneil ann am fiachan riutsa air a shon.
Is tusa solas inntinnean, agus tha na h-uile a faighinn an tuigse aca bhuatsa.
Tha gràdh, tha gràdh againn ortsa as cionn gach uile eile. Tha sinn ga do shireadh, tha sinn ga do leantainn, agus tha sinn deiseil airson seirbheis a dhèanamh dhut.
Tha sinn a’ miannachadh a bhith a’ fuireach fo do chumhachd oir is tusa rìgh nan uile. Amen.
Alfred Mòr, Rìgh Shasainn (849-899)

Dhan Spiorad Naomh a tha gar naomhachadh,
còmhla ris an Athair a rinn agus a chruthaich sinn,
agus am Mac a shaor sinn,
gu robh aonair agus glòir air a thoirt,
saoghal gun chrìch. Amen.
Thomas Crammer (1489-1556)

 

Beannachd agus onair, taingealachd agus moladh
a bharrachd air na tha an comas dhuinn innse,
a bharrachd air na tha an comas dhuinn smaoineachadh air,
gun robh thugadsa,
O, a Thrianaid as ro-naomh agus as ro-ghlòirmhor,
Athair, a Mhic agus a Spioraid Naoimh,
Bho na h-ainglean gu lèir,
na cinne-daonna gu lèir,
a h-uile creutair gu lèir
Gu bràth is gu sìorraidh.
Amen agus amen.
Lansalot MacAnndrais (1555-1626)

Glèidh mi, A Thighearna, fhad ’s a tha mi a’ feitheamh air an talamh seo, ann an sireadh sòlaimte làitheil as do dhèidh fhèin, agus ann an coiseachd chreidmheach agus chàilear còmhla riut fhèin; airson, an uair a thigeas tu, gum bi mise air mo lorg chan ann a’ falach mo thàlant, no a dèanaimh seirbheis dham fheòil, no nam chadal le mo lampa neo-uidheamaichte a bharrachd: ach a’ feitheamh airson, agus a mhiannachadh, mo Thighearna, mo Dhia ghlòirmhor, gu bràth sìorraidh.
Riodsard Bacstair (1615-91)

À Thrianaid as ro-àrdaichte, dhiadhachd as cionn gach eòlas, aig a tha maitheas a tha thar tuigse,
a tha a’ treòrachadh Chrìosdaidhean gu gliocas dhiadhaidh;
stiùir ar slighe gu mullach d’ fhaclan dhìomhair,
as ro-neo-thuigsinneach, as soilleire agus as airde,
far a bheil dìomhaireachdan shìmplidh agus fhìor-ghlan na diadhaireachd neo-atharrachail air an taisbeanadh anns an dorchadas, a tha nas soilleire na solas;
dorchadas a tha a’ deàlradh nas soilleire na solas,
a tha gu neo-fhaicsinneach ’s gu neo-mhothachail
a’ soillseachadh an t-anam nach eil a’ faicinn
le mòralachd àilleachd air nach dèanar smaoineachadh –
Deònaich gum b’ e seo m’ ùrnaigh.
Dionysius am Pseudo-Areopagach (c. 500)

A Thighearna Dia, uile-chumhachdaich, neo-bhàsmhor, neo-fhaicsinneach, aig a tha diàmhaireachdan na do bhith
nach urrainnear an rannsachadh;
gabh, tha sinn a’ guidh ort, ri ar molaidhean
airson an taisbeanaidh a rinn thu dhìot fhèin,
An T-Athair, am Mac, agus an Spiorad Naomh,
triùir phearsachan agus aon Dia;
agus ceadaich gu tròcaireach, gun robh sinne –
an còmhnaidh a’ cumail daingeann ris a creideamh seo –
a’ meudachadh d’ Ainm glòirmhor-sa;
a tha beò agus a’ riaghladh, aon Dia, saoghal gun chrìch.
John Dowden (1840-1910)

O A Thrianaid, barraichte ann am bith,
O Aonachd gun toiseachd,
Tha slòigh nan aingeal a’ seinn do mholaidhean,
Ri ball-chrith mu do choinneamh.
Tha Nèamh, an talamh agus na doimhneachdan
a’ seasamh nad uabhas, a Thrianaid uile-naoimh:
Tha daoine ga do bheannachadh,
Is e teine do sheirbhiseach,
Tha gach uile nithean a chruthaich thu umhail riut nad eagal.
Festal Menaion, Eaglais Ortadogsach na Grèige

Tha thu naomh, A Thighearna, an t-Aon Dia,
Agus tha do ghnìomhan iongantach.
Tha thu làidir. Tha thu sgoinneil.
Is tusa an t-Aon as àirde. Tha thu uile-chumhachdach.
Is tusa, Athair naoimh , Rìgh nèimh agus na talmhainn.
Is e triùir ann an Aon a th’ annad, A Thighearna Dia, uile mhaith.
Is maith thusa, uile mhaith, prìomh mhaith.
A Thighearna Dia, beò agus fìor.
Is gràdh thusa. Is ghliocas thu.
Is irioslachd thu. Is fulangas thu.
Is sòlas thu. Is sìth thu.
Is gàirdeachas agus aoibhneas thu.
Is ceartas agus stuaim thu.
Is tu ar n-uile bheairteas, agus is leòr thusa dhuinne.
Is àilleachd thu. Is ciùine thu.
Is tusa ar fear dìon. Is tu ar fear-glèidhidh agus ar fear–tèarainnteachd.
Is tusa ar gaisgeachd. Is tusa ar caladh agus ar dòchas,
Is tusa ar creideamh, ar cofhurtachd mòr.
Is tusa ar beatha shìorraidh, a Dhè mhòir agus iongantaich.
Dia uile-chumhachdach, Slànaighear tròcaireach.
Naomh Francis (1181-1226)

Gun robh Easbaig mòr ar n-anman,
Ìosa ar Tighearna,
a’ neartachadh ’s a cuideachadh ar cridheachan
a tha fo thrioblaid chun a leithid de dh’ìre,
le cofhurtachd chumhachdaich an Spioraid Naoimh,
is nach robh an cumhachd aig
air aon làimh aintighearnan talmhaidh, no àmhgharan saoghalta – airson ar ruag bho dhòchas
agus bhon a bhith a’ sùileachadh na rìoghachd sin,
a chaoidh ullachadh bhon toiseachd
airson an t-sluagh taghte,
le ar n-Athair nèamhaidh,
thuige a tha gach uile mholadh agus onair,
a-nis agus gu sìorraidh. Amen.
Iain Knox (c. 1513-1572)

A Thighearna is ann leatsa a tha mi,
Agus chan fhaod mi beantainn do dhuine sam bith eile ach thusa.
Is ann leatsa a tha m’ anam,
Agus feumaidh e a bhith beò tromhadsa a-mhàin.
Is ann leatsa a tha mo rùn,
Agus feumaidh e a bhith a’ gràdhachaidh a-mhàin air do shon-sa.
Feumaidh mi thusa a ghràdhachadh mar mo chiad adhbhar,
Bhon as ann bhuatsa a tha mi.
Feumaidh mi thusa a ghràdhachadh mar m’ amas is mo shuaimhneas,
Oir is ann air do shon-sa a tha mi.
Feumaidh mi barrachd gràidh a bhith agamsa ortsa na air mo bhith fhèin,
Bhon as ann bhuatsa a tha mo bhith a’ tighinn.
Feumaidh mi thusa a ghràdhachadh barrachd na mi fhèin,
Bhon as ann leatsa a tha mi gu lèir agus annadsa gu lèir. Amen.
Francis de Sales (1567-1622)

Glòir gun robh gu Dia anns na h-àrdan,
Tighearna nèimh agus na talmhainn,
A ghràdhaich an saoghal gu ìre cho mòir,
Is gun do cuir e a-mach a aon Mhic
Airson ar ceannach air ais bhon a pheacaidh,
Airson a bheatha mhaireannach a shealbhachadh dhuinn.
Gach moladh gun tobh a’ dol thugadsa,
A Dhè as ro-ghràismhoir,
Airson do thròcairean neo-chrìochanach dhuinne
Ann an Ìosa Crìosd ar Tighearna.
John Hamilton (1511-71)

Tha sinn air ar co-fhilleadh anns an Athair,
agus tha sinn air ar co-fhilleadh anns a Mhac,
agus tha sinn air ar co-fhilleadh anns an Spiorad Naomh. Agus tha an t-Athair air a cho-fhilleadh annainne,
agus tha am Mac air a cho-fhilleadh annainne,
agus tha an Spiorad Naomh air a cho-fhilleadh annainne,
uile-chumhachdas, uile ghliocas, uile mhaitheas:
aon Dia, aon Tighearna.
Julian à Norwich (1342-c.1416)

Tha mi a’ ceangal, an Ainm, rium fhèin,
An t-Ainm làidir aig an Trianaid;
Tro ùrnaigh ris an aon sin fhèin,
An Trì ann an Aon, agus Aon ann an Trì.
Bhuaithe a tha nàdar gu lèir air a chruthachadh;
Athair, Spiorad, Facal sìorraidh:
Moladh do Thighearna mo shlàinte,
’S ann bho Chrìosd an Tighearna a tha slàinte.
Naomh Pàdraig (c. 389 – c. 461)

A Thighearna Ìosa, smaoinich ormsa
Airson gun seinn mi gu h-àrd
Chun Athair, an Spiorad, agus thugad Fhèin
Òrain a mholaidh ’s a ghràidh.
Synesius Chryrene (375-450)

Glòir gun robh thugadsa, A Thighearna, mo Chruithear.
Glòir gun robh thugadsa, Ìosa , m’ Fhear-saoraidh.
Glòir gun robh thugadsa, A Spioraid Naoimh,
m’ fhear-naomhachaidh, mo Neach-treòrachaidh ’s mo Chofhurtair.
Gun robh a h-uile gràdh a’ dol gun Trianaid àrd is neo-roinnte,
aig a bheil gnìomhan nach dealaichear,
agus aig a bheil uachdaranachd air feadh an t-saoghail a tha sìorraidh;
thugadsa, agus thugadsa a-mhàin, agus gu do Mhac, agus gun Spioraid Naomh, gun robh glòir gu brath is gu sìorraidh.
Thomas Wilson (1663-1755)

Is mòr, A Thighearna, a tha do rìoghachd,
do chumhachd agus do ghlòir;
Is mòr cuideachd a tha do ghliocas,
do mhaitheas, do cheartas, do thròcair;
Agus air an son seo uile tha sinn gad bheannachadh,
agus meudaichidh sinn d’ ainm
gu bràth is gu sìorraidh.
George Wither (1588-1667)

Thigeam an-diugh dhan Athair,
Thigeam an-diugh dhan Mhac,
Thigeam an-diugh dhan Spiorad neartmhor naomh,
Thigeam an-diugh le Dia,
Thigeam an-diugh le Crìosd,
Thigeam le Spiorad iocshlàint chaomh.

Dia, agus Spiorad, agus Ìosa,
Bho mhullach mo chinn,
Gu iochdar mo bhonn;
Thigeam le mo chliù,
Falbham le mo theasd,
Thigeam thugad, Ìosa –
Ìosa, dèan mo leasd.
Carmina Gadelica

Sìth Athair an Àigh,
Sìth Crìosda na pais,
Sìth Spioras nan gràs,
Dhuinn fhèin is don àl a tha òg,
Dhuinn fhèin is don àl a tha òg.
Carmina Gadelica