Cofhurtachd agus brosnachadh

A’ caoineadh
A’ fàs aosta
Ag iarraidh slàinte
Air uchd bàis
Amannan dorchadais is trioblaid
Fo sprochd
Sonas
Trioblaidean airgid