Beatha làitheil

A’ bheatha làitheil
Altachaidhean
Cinn-làithein-breith is cinn-bliadhna
Ùrnaighean làitheil
Ùrnaighean mhaidne
Ùrnaigheain fheasgair