Altachaidhean

Tha sinn ga do bheannachadh A Thighearna airson seo ar biadh,
Airson beatha is slàinte agus airson a h-uile maith
Gun robh sinne a tha air ar beannachadh nas mò an tha sinn airidh air
Beò nas gu ìre lugha airson fèin agus barrachd airson seirbheis a dhèanamh.
Robert Burns (1759-96)

Thoir gràs dhuinn, A Thighearna,
Airson a bhith taingeil an còmhnaidh airson do fhreastal.
Le cridheachan an còmhnaidh deònach
A bhith a’ buileachadh airson feumalachdan dhaoine eile.
Naomh Francis (1181-1226)