An Sgeul Mòr

Fàilte!

Air an làrach-lìn seo, gheibh sibh goireasan ann an Gàidhlig airson adhradh ann an eaglais, aig an taigh, no ann am buidhnean beaga. Gheibh sibh laoidhean, ùrnaighean, creudan, treòrachadh tron Bhìoball, goireasan chloinne, agus ceanglaichean gu clàraidhean de sheirbheisean agus de shearmonan. 

Tha sinn taingeil do dh’Iain Urchardan agus do Mhuriel Urchardain airson na saorthach mòire a rinn iad air an làrach-lìn seo.  Tha am pròiseict seo a’ faighinn taic bho Eaglais na h-Alba, Bòrd na Gàidhlig agus Sabhal Mòr Ostaig.