Goireasan Chloinne

Sgeulachdan bhon Bhìoball

Bìoball airson na Cloinne (ann an Gàidhlig shìmplidh, le dealbhan)

An Àm a Chruthaich Dia Gach Nì, Genesis 1 – 2. Le Edward Hughes, air eadar-theangachadh le Eleanor Wood agus Joan NicDhòmhnaill.

Toiseach Bròn an Duine, Genesis 3 – 6. Le Edward Hughes, air eadar-theangachadh le Eleanor Wood agus Joan NicDhòmhnaill.

Nòah agus an Tuil Mhòir, Genesis 6 – 10. Le Edward Hughes, air eadar-theangachadh le Eleanor Wood agus Joan NicDhòmhnaill.

Breith Ìosa, Mata 1 – 2, Lùcas 1 – 2. Le Edward Hughes, air eadar-theangachadh le Eleanor Wood agus Joan NicDhòmhnaill.

A’ Chiad Chàisg, Mata 26 – 28, Lùcas 22 – 24, Eòin 13 – 21. Le Edward Hughes, air eadar-theangachadh le Eleanor Wood agus Joan NicDhòmhnaill.

Nèamh, Dachaigh Aillidh Dhè, Eòin 14: 2, 2 Corintianaich 5; Taisbeanach 4, 21, 22. Le Edward Hughes, air eadar-theangachadh le Eleanor Wood agus Joan NicDhòmhnaill.

Bhideo
Sgeulachd na Càisge, bho Bìoball na Cloinne (air a leughadh mar bhideo).

Ùrnaighean

Clann ag Ùrnaigh (leabhar air loidhne)

Eadar-theangaichean le Iain Urchardan
A’ toirt taing airson gràdh Dhè
A’ toirt taing airson beathaichean is nàdar
A’ Faighneachd – Airson dhaoine eile
A Dhè beannaich sinn
Amannan bìdh
An Spiorad Naomh
Beò mar Ìosa
Beò cuide ri Ìosa
Ùrnaighean Mhaidne

Lorg na faclan!

Eile

Breith-là Ìosa, (bhideo) Dealbh-chluich na Nollaige ann an Gàidhlig, a chaidh a dhèanamh ann an Alba Nuadh leis an Oll. Emily NicEòghainn-Fujita. Tha barrachd fiosrachaidh (agus an sgriobt) ri fhaighinn air an làrach-lìn aice.

Fèistean Crìosdail Teaghlaich, a’ leughadh leabhar le iomradh air An Sgoil Shàbaid, An Nollaig, A’ Chàisg, Baisteadh, Didòmhnaich nam Màthar agus Pòsadh (bhideo).

Leabhraichean

Nan Ghreumach NicDhòmhnaill, Seumas is Eòghainn a’ dol dhan Sgoil Shàbaid (Clò Chràbhaig, 2017).
Ceithir sgeulachdan bhon Bhìoball air an ath-innse ann an Gàidhlig an latha an-diugh, le dealbhan àlainn nan cois. Tha na balaich, Seumas is Eòghainn, a’ dol dhan Sgoil Shàbaid.
‘S iad na sgeulachdan, Tùr Bhàbeil, Samson agus Delilah, Eòin Baistidh, Sachèus.
Ri fhaighinn an-seo aig Comhairle nan Leabhraichean