A’ toirt taing airson gràdh Dhè

A Dhè uile-chumhachdaich, Athair nan tròcairean,
Tha sinne do sheirbheisich neo-airidh
A toirt dhutsa ar taing as ro-iriosal agus chridheil
Airson do mhaitheas gu lèir
Agus do chaomh-ghràdh dhuinne,
Agus dha na h-uile dhaoine.

Edward Reynolds (1599-1667)