Ùrnaighean airson seirbheisean eaglais

A’ toiseachadh no a’ crìochnachadh coinneamh
Ag ullachadh airson adhraidh
An dèidh an adhraidh
Baisteadh
Beannachdan
Clèir-shònrachadh
Coisrigeadh
Pòsadh
Suipeir an Tighearna
Ùrnaighean na Cùbaid

Faicibh cuideachd Leabhar Sheirbheisean