Clèir-shònrachadh

A Dhè uile-chumhachdaich, Ar n-Athair nèamhaidh, a tha air Eaglais choitcheann a cheannach dhut fhèin tro fhuil phrìseil do Mhic gràdhaich, coimhead gu tròcaireach air an aon sin fhèin, agus aig an àm seo threòraich agus riaghail inntinnean do sheirbheisich ann an leithid de dhòigh, is nach cuir iad làmhan gu luath air duine sam bith, ach gu dìleas agus gu glic gun dèanadh iad roghainn de dhaoine iomchaidh airson a bhith a’ dèanamh seirbheis ann am Ministearalachd naomh na h-Eaglaise.
Agus dhaibhsan a bhios air an choisrigeadh gu gnìomhachadh naomh sam bith, thoir do ghràs agus do Bheannachadh nèamhaidh; airson, an dà chuid tro am beatha agus an teagasg, gun sìn iad a-mach do ghlòir
agus gum fosgail iad an àird slàinte na h-uile dhaoine;
tro Ìosa Crìosd ar Tighearna. Amen.

John Cosin (1594-1672)