Beatha Chrìosdail

A’ dèanamh seirbheis do Dhia
A’ sireadh Dhè
Ag ullachadh airson ùrnaigh
Beusalach
Co-chomann le Dia
Deiscioblachd
Dìcheall
Dìon
Eisimeileachd air Dia
Eòlas air Dia
Fèin-àicheadh
Gliocas
Leantalas
Naomhachd
Neart bhon Tighearna
Rùin Dhè
Saor sinn on olc
Slàinte spioradail
Solas Dhè
Spìocach, gun a bhith
Taistealachd spioradail
Treòrachadh
Truas
Tuigse
Tur-ghlainead
Ùrnaighean airson am Bìoball a leughadh
Ùmhlachd