Truas

Teagasg dhomh a bhith a’ faireachdainn bròn dhuine eile;
Gus a bhith a’ falach an lochd a chì mi;
Airson gun seall mi tròcair do dh’fheadhainn eile,
A tha a’ sealltainn tròcair dhòmhsa.
Alexander Pope (1688-1744)

A Thighearna baist ar cridheachan a-steach do thuigse mu fheumalachdan agus shuidheachaidhean nan uile.
George Fox (1624-91)