Eòlas air Dia

A Thighearna Thròcairich,
Cofhurtair is Fear-teagasg do shluaigh dhìleis,
meudaich na d’ Eaglais na miannan a tha thusa air a bhuileachadh, agus dearbh cridheachan nam muinntir a tha ag earbsa annadsa tro a bhith a’ toirt an comas dhaibh a bhith a’ tuigsinn doimhneachd do gheallaidhean,
airson gum biodh d’ uile mhic uchd-mhacaichte fiù ’s an-dràsta an comas air faicinn, le sùilean a’ chreidimh,
agus a’ feitheamh gu foighidneach airson,
an t-solais nach eil thusa fhathast a’ foillseachadh gu fosgailte;
tro Ìosa Crìosd ar Tighearna. Amen.

Ambrose à Milan (c. 339-397).