Fèin-àicheadh

Cuir ìmpidh orm, A Ìosa, gus a bhith a’ cuir gu aon taobh am fèin a bh’ annam agus gus a bhith air m’ ùrachadh a rèir do ruin-sa agus do mhiann.
Cha chùn mi mi fhèin, ge b’ e dè cho piantail ’s a bhiodh seo dhomh: air mo spùinneadh de nithean talmhaidh, de mo rùn fhèin, tha mi ag iarraidh bàsachadh, airson gum bi mi beò dhutsa gu sìorraidh.

Francis of Assisi (1181-1226)