Eisimeileachd air Dia

Saor sinn, A Thighearna, bho ribidhean an dà-inntinneas,
Teasraig sinn bhon a h-uile neo-phàirteachd ghealtach.
Thoir dhuinn a dhol ann an slighean d’ àithntean,
Agus gus a bhith ag earbsa na do ghàirdein threun a-mhàin airson ar dìon;
Tro Ìosa Crìosd ar Tighearna.

Richard Hurrell Froude (1803-36)