Saor sinn on olc

A Thusa a tha eòlach air ar cridheachan, agus a tha a’ faicinn ar buairidhean agus na strìdhean againn, dèan tròcair oirnn, agus treòraich sinn bho na peacaidhean a tha a’ cathachadh an aghaidh ar n-anaman.
Tha thusa uile-chumhachdach, ’s tha sinne lag is seachranach. Tha ar n-earbsa annadsa, o thusa a Dhè dhìleis agus mhaith. Teasraig sinn à braighdeanas an uilc, agus deònaich dhuinne gum b’ urrainn dhuinn, as dèidh seo, a bhith nar seirbheisich air ar coisrigeadh dhutsa, a’ dèanamh seirbheis dhut ann an saorsa a ghràidh naoimh, air sgàth Chrìosd – Amen.
Eugène Bersier (1831-1889).

A Uain Dhè,
a tha a’ toirt air falbh peacaidhean an t-saoghail, seall oirnn agus dèan tròcair oirnn;
is tusa thu fhèin an dà chuid
am Fulangaiche agus an Sagart,
thu fhèin an dà chuid
an Dìoladh agus am Fear-saoraidh,
glèidh gu sàbhailte bhon a h-uile olc
iadsan uile a tha thu air a shaoradh,
A Shlànaigheir an t-saoghail.
Irenaeus (c. 130 – c. 200)

Ar n-Athair nèamhaidh, Athair gach uile ghliocas, thuigse, agus fhìor neart, tha sinn a’ guidhe ort a bhith a’ coimhead gu tròcaireach air do sheirbheisich, agus gun cuireadh tu a-mach do Spiorad Naomh a-steach dha na cridheachan aca; airson, an uair a dh’fheumas iad a dhol an luib na catha anns an raon airson glòir d’ ainm, gun bi iad air an dìon le cumhachd do dheas-làimh, agus gun seas iad gu duineil ann an aidmheil do chreideamh-sa, agus gun cùm iad orra anns an aon nì gu deireadh am beathanan, tro ar Tighearna Ìosa Crìosd.
Nicolas Ridley (c. 1500-1555)