Rùin Dhè

A Thighearna, tha mi ga do mholadh
airson an àite seo far a bheil mi;
ach tha a cheist
air tòiseachadh air gluasad nam bhroinn –
an e seo an t-àite agadsa air mo shon?

Cùm suidhichte mi a’ dèanamh do rùn-sa fhèin.

Dh’fhaodadh nach eil ann ach an-fhois;
Mas e sin a th’ann, ciùinich mi gu neart
airson nach peacaich mi nad aghaidh
tro bhith teagmhach.
Oswald Chambers (1874-1917)

 

A Thighearna, na leig leam gum bi mi,
bhon àm seo air adhart, a’ miannachadh slàinte no beatha, ach,
airson a bhith air an caitheamh dhutsa, leatsa, agus annadsa.

’S ann dhutsa a-mhàin as aithne dè a tha math dhomh;
dèan, mar sin, na tha a’ coimhead ceart dhut fhèin.
Thoir dhomh no thoir bhuam;
gun co-chòrdadh tu mo rùn ris an tè agad fhèin;
agus deònaich, le gèilleadh umhail agus choileanta,
agus ann an cinnt naomh,
gun sealbhaichinn òrdaighean do Fhreastail shìorraidh;
agus gun gràdhaichinn, ann an dòigh cho-chothromach,
a h-uile nì a thig thugam bhuat fhèin;
tro Ìosa Crìosd ar Tighearna – Amen.
Blaise Pascal (1623-1662)

 

A Thighearna Ìosa Crìosd, tha thu air mo chruthachadh agus air mo shaoradh agus air mo thoirt gu far a bheil mi an-dràsta: is aithne dhutsa dè a tha thu ag iarraidh a dhèanamh leam; dèan leam a-rèir do rùin, air sgàth do chaomh-thròcair.
Henry VI, Rìgh Shasainn (1421-71)

Labhraim gach là a-rèir do cheartais,
Gach là taisbim do smachd, a Dhè;
Labhraim gach là a-rèir do reachd-sa,
Gach là is oidhche bithim toigh riut fhèin.

Gach là cunntam fàth do thròcair,
Toirim gach là dha no nosta spèis;
Gach là tionnsgam fhèin dhut òran,
Teillim gach là do ghlòir, a Dhè.

Beirim gach là gaol dhut, Ìosa,
Gach oidhche nithim da rèir;
Gach là ’s oidhche, duar is soillse,
Luaidhim do chaoibhneas dhomh, a Dhè.
Carmina Gadelica