An dèidh an adhraidh

O A Thighearna ghràismhor, bhon a tha thu air gealltainn gum bi, far a bheil an dithis no an triùir air an cruinneachadh ri chèine na d’ ainm, thusa nam measg airson an tagraidhean a cheadachadh: ceadaich dhuinne a tha air coinneachadh na d’ ainm gum bi na tagraidhean sin a rinn sinn ann an uile threibhdhireas ar cridheachan an-dràsta
air am freagairt gu h-èifeachdach;
tro bhuaidhean Ìosa Crìosd ar Tighearna.
Jonathan Swift (1667-1745)