A’ toirt taing airson beathaichean is nàdar

A Thighearna Dia, tha sinn a’ toirt taing dhut
airson an t-saoghal, ar dachaigh:
Airson an adhar fharsaing ’s a ghrian dheàlrach,
Airson a mhuir shaillte ’s airson uisge a tha a’ ruith,
Airson na beanntan sìorraidh
Agus na gaothan a tha gun chrìch,
Airson na craobhan gu lèir agus am feur air fad.
Thoir dhuinn cridheachan a tha reub-a-chraois fosgailte
ri d’ àilleachd gu lèir.
Amen.

Stèidhichte air ùrnaigh le Walter Rauschenbusch (1861-1918)