An Spiorad Naomh

A Spioraid naoimh, cluinn mi
Nuair a chromas mu a ghlùin a dh’ùrnaigh.
Thig thugam agus teagasg dhomh
Dè a bu choir dhomh a ràdh.

Bho laoidh le William H. Parker (1845-1929)