Leabhar Sheirbheisean

Cuid de na seirbheisean a gheibhear ann an Common Order (1994) air an eadar-theangachadh gu Gàidhlig leis an Oll. Urr. Ruairidh MacLeòid.

Chaidh an leabhar seo fhoillseachadh ann an 1996 le Crùisgean, as leth Panal an Adhradh, Eaglais na h-Alba, agus bha air a chraobh-sgaoileadh le Saint Andrew Press.

Tha sinn taingeil do Fhòram airson Altraim a’ Chreideamh (Faith Nurture Forum), Eaglais na h-Alba, airson cead a thoirt dhuinn gus an leabhar ath-sgaoileadh air loidhne an-seo.

Facal-toisich

Seirbheisean na Sàbaid

Sàcramaid a’ Bhaistidh

Sàcramaid a’ Chomanachaidh no Suipear an Tighearna

Seirbheis Phòsaidh

Seirbheis Thìodhlacaidh

Ùrnaighean agus Faclan Beannachaidh