Dh’eadar-theangaich Iain Urchardan a’ mhòr-chuid de na h-ùrnaighean an-seo. Tha cuid eile a’ tighinn (le beagan deasachaidh air an teacsa) bho Carmina Gadelica: Ortha nan Gàidheal, cruinneachadh bho beul-athris nan Gàidheal a chaidh fhoillseachadh le Alasdair MacGilleMhìcheil aig toiseach an 20mh linn.
Tha Carmina Gadelica, leabhraichean I – III, rim faotainn air archive.org:
Carmina Gadelica I
Carmina Gadelica II
Carmina Gadelica III