Ùrnaighean Mhaidne

A Thighearna ar Dia, mar a tha thusa, ann an tròcair, air ar glèidheadh gu thoiseachd là eile, dèan comasach sinn, tro do ghràs, air a bhith beò thugad fhèin, agus gus a bhith a’ suidheachadh ar càilean air na nithean a tha as cionn, is chan ann air na nithean a tha air an talamh.
Dòirt a-steach nar n-inntinnean solas d’ fhìrinn agus thoir dhuinn gun dèan sinn gàirdeachas na d’ fhacal.
Sgaoil mu n cuairt do ghràdh nar cridheachan, agus builich oirnn gu soirbheachail an t-sìth agus an cofhurtachd aig an Spiorad Naomh; air sgàth Ìosa Crìosd ar Tighearna.
Isaac Ashe (19mh linn)

A Thighearna, is aithne dhut
cho trang ’s a dh’fheumas mi a bhith an-diugh.
Ma dhìochuimhnicheas mi thusa,
na dìochuimhnich thusa mise.
An Tighearna Astley (1579-1652)

O Athair nèamhaidh, tha mi a’ toirt buidheachas mo chridhe dhut, a chionn gu bheil e air d’ athaireachd gràdhach a thoileachadh an aire a ghabhail thairis ormsa tron oidhche seo a dh’fhalbh.
Tha mi uile-gu-lèir a’ guidhe ort, O Athair as ro thròcairiche, gum foillsicheadh tu an aon seòrsa coibhneas dhomh an là seo ann a bhith a’ glèidheadh mo bhodhaig agus m’ anam; airson air aon làimh nach smaoinichinn, nach tarrainginn anail, nach bruidhinninn, no, nach dèanainn nì sam bith nach toilicheadh do mhaitheas athaireil, a bhiodh cunnartach dhomh fhèin no leònmhor dha mo nàbaidh; ach, gum biodh m’ uile ghnìomhan a’ còrdadh ri do rùn ro-bheannaichte, a tha an còmhnaidh math; airson gun adhartaicheadh iad do ghlòir, gum freagradh iad an gairm a thugadh dhomh, agus gum biodh iad nam buannachd dha mo nàbaidh, a bu chòir dhomh a bhith a’ gràdhachadh mar a ghràdhaichinn mi fhèin; airson ge b’ e cuin a ghairmeas tu mi às a seo, gum bithinn air m’ fhaotainn mar leanabh a bhuineas, chan ann dhan dorchadas, ach dhan t-solas; tro Ìosa Crìosd ar Tighearna – Amen.
Tòmas Beacan (1511-1570).

Mo Thighearna, tha mi deiseil air stairseach an là ùir seo
airson a dhol air adhart air m’ armachadh le do chumhachd,
a’ sireadh cuairt dànachd air an rathad àrd,
airson ceàrr a cheartachadh,
airson a bhith a’ faighinn buaidh thairis air an olc,
airson lotan fhulang
agus gus a bhith a’ fulang cràidh ma dh’fheumas mi,
ach anns na h-uile nithean
gus a bhith a’ dèanamh seirbheis dhutsa
le gaisgeachd, dìlseachd, gàirdeachas,
Gus, aig deireadh là saothrachaidh,
air mo ghlùinean airson beannachd,
nach fhaigh thusa spot sam bith air mo sgiath.
Amen.
Cathair Eaglais Chester

O thusa, a Dhè as ro-naomha agus gu sìorraidh gràdhach, tha sinn a’ toirt taing dhut aon uair eile airson fois shàmhach na h-oidhche a chaidh seachad, airson a gheallaidh ùir a tha air tighinn leis a mhadainn nuadh seo, agus airson dòchas an là seo.
Fhad ’s a bha sinn a’ cadal, tha an saoghal anns a bheil sinn a’ fuireach air cumail air a’ dol air adhart na àite uamhasach fhèin, tha teinntean mòra air losgadh fodhainn, tha uisgeachan mòra air a bhith gar cuartachadh, agus stoirmean mòra as ar cionn; ach tha thusa air an cumail air ais tro do làimh chumhachdaich, agus tha sinne air fois a ghabhail fo sgàile do ghràidh.
Shuidh an t-isean air a bhàrr-gèige a-muigh anns an dorchadas, ghabh an dìthein fasgadh a-muigh anns an fheur, laigh sinne sìos nar dachaighean agus chaidil na h-uile ann an gàirdeanan Dhè.
Cuiridh an t-isean a h-earbsa annadsa an-diugh airson an greim bidh aice a thoirt dhith; agus cuiridh an dìthein a h-earbsa annadsa airson a h-èideadh ùr a thoirt dhith; agus mar sin faodaidh sinne ar n-earbsa-ne a chuir annadsa airson uile fheumalachdan na bodhaige, an anaim, agus an spioraid. Builich an-diugh ar n-aran làitheil – Amen.
Raibeirt Colaidhear (1823-1912).

Mo Dhia tha mi a’ toirt an là seo dhutsa,
Tha mi a’ tabhainn dhut, an-dràsta,
Am maith gu lèir a nì mi
Agus tha mi a’ gealltainn gun gabh mi,
Air sgàth gràidh dhut fhèin,
Ris an trioblaid gu lèir ris an coinnich mi.
Cuidich leam gus a bhith gam ghiùlain fhèin an là seo
Ann an dòigh a thoilicheas tusa.
Francis de Sales (1567-1622)

A Thighearna, ullaich sinne airson uile thachartasan an là; oir chan aithne dhuinn dè a dh’fhaodadh a bhuileachadh.
Thoir gràs dhuinn an gràs airson sinn fhèin àicheadh; gus a bhith a’ togail suas ar crann gach là,
Agus gus a bhith a’ leantainn ann an ceumannan ar Tighearna agus ar Maighstir.
Mata Eanraig (1662-1714)

A Thighearna!
Dèan an teampall anns a bheil thusa a’ fuireach dhe ar cridhe. Ceadaich gum bi a h-uile smuain neo-ghlan,
a h-uile miann saoghalta mar an t-iodhal Dàgon –
a h-uile madainn briste aig casan àirc na coicheangail.
Teagasg dhuinn smachd fhaighinn thairis air feòl is fuil
agus leig leis an smachd sin thairis oirnn fhèin
gum biodh e na ìobairt fala
airson gum bi sinn an comas cantainn leis an Abstol:
“Tha mi a’ bàsachadh gach là.”
Søren Kierkegaard (1813-1855)

Is tusa an Cumhachd beatha-bhuileachaidh
agus Bun na neo-bhàsmhorachd,
Crìosd Dia, ar Slànaighear.

Tha thu air ceadachadh dhuinn èirigh
ann am meadhan na h-oidhche agus a bhith gad aideachadh
a-thaobh do reachdan is d’ fhìreantachd.
Agus a-nis tha sinn a’ faighneachd dhut, a Thighearna ar Dia, an dèan thu faireil agus deiseil sinn le do naoimh
aig àm na maidne, agus a’ toirt taing còmhla riuthasan,
gun glòiricheamaid thu leis an Athair agus an Spiorad Naomh.
A-nis agus an còmhnaidh gu aoisean nan aoisean. Amen.
John Mantakuni (c. 420-490)

Tha sinn a’ toirt taing dhut, a Thighearna ar Dia, a tha air ar dùsgadh bho chadal fhoiseil tro ghràs do thròcair. Dùisg ar n-inntinnean ann am fhìreantachd thugadsa, A Thighearna ar Dia, airson gum faic ar sùilean do shlàinte.
Gun robh do dhiadhachd a’ tighinn agus a’ fantainn annainne, agus gun robh do thròcair a toirt fasgaidh do, agus a’ dìon, do sheirbheisich. Tro là agus a dh’ oidhche agus aig na h-uile amannan thoir dhuinne, do sheirbheisich, gun robh sinn a’ meòmhrachadh air gràdh d’ àithntean, ann an taingealachd a’ glòireachadh an Athair agus am Mac agus an Spiorad Naomh. A –nis agus an còmhnaidh gu aoisean nan aoisean. Amen.
John Mantakuni (c. 420-490)

A Dhè shìorraidh, a tha a’ toirt earbsa na beatha shiùbhlach is shòlaimte dhuinn; bho nach aithne dhuinn dè a dh’fhaodadh an là a thoirt gu bith – ach a-mhàin gu bheil an uair airson seirbheis a’ dèanamh dhutsa an còmhnaidh an làthair – gun dùisgeadh sinne gu iarrtasan dhian do rùin naoimh-sa;
chan ann a’ feitheamh chun a-màireach, ach a’ gèilleadh an-diugh. Anns na h-uile nithean treòraich sinn gu inntinn Chrìosd, airson gum bi d’ ìomhaigh chaillte-sa air a chomharrachadh a-mach a-rithist, ’s airson gum b’ urrainn dhut sinne a’ shealbhachadh mar fheadhainn a tha aig aon
leis-san agus leat fhèin – Amen.
Seumas Martineau (1805-1900).

O Fuarain an là, Grian na Fìreantachd,
Deàlraich a-mach le solas dhòmhsa:
O ionmhais na tròcair,
leig le m’ anam do shaoibhreasan fhalaichte fhaicinn.

Thusa mu choinneamh a tha smuaintean dhaoine
a’ laighe fosgailte nad shealladh,
Dha m’ anam-sa, a-nis dorcha is doilleir,
ceadaich smuaintean a tha a’ deàlradh le solas!

O Athair, A Mhic agus a Spioraid Naoimh,
Aoin uile-chumhachdaich ann an trì,
Fhir-glèidhidh nan uile chreutairean,
Gabh truas orm fhèin!

Dùisg A Thighearna, dùisg airson cuideachadh,
Le gràs is cumhachd diadhaidh;
Dùisg iadsan a tha a’ cadal a-nis,
Gus a bhith a’ deàlradh mar fheachd nèimh.

A Thighearna ’s a Shlànaigheir,
Fhir buileachaidh beatha, thoir beatha dha na mairbh
Agus tog suas iadsan a th’air fàs lag
’s air tuisleadh anns an t-strì.

O a Fhir-stiùiridh sgileil, lampa an t-solais,
a tha a’ lasadh gu soilleir is gu follaiseach!
Ceadaich neart agus dearbhachd dhomhsa,
a-nis falaichte air sgath an eagal!

O thusa a tha a’ dèanamh na h-uile nithean nuadh,
ùraich agus sgeadaich mi;
Dèan aoibhneil mi le do shlàinte, A Thighearna,
a tha mi a’ caoidh air an taobh a-staigh.

Aoin-buileachaidh a mhaith, gun robh do mhiatheanas
air a thoirt dha mo pheacaidhean!
Treòraich do dheisciobail, a Rìgh nèamhaidh,
gu treudan nèimhe!
Nerses Gràsmhor (1102-73)

O mo Dhia dèan toilichte mi an-diugh na do sheirbheis fhèin.
Na leig leam nì a dhèanamh, nì a chantainn, nì a mhiannachadh,
a tha an aghaidh do rùin.
Thoir spiorad thaingeil dhomh, agus cridhe làn molaidh
airson a h-uile nì a tha thu air a thoirt dhomh,
agus airson a h-uile nì a chùm thu bhuam.
Amen.
Ashton Oxenden (1808-1892)

A Thighearna, thoir dhomh an neart airson coinneachadh ris an là a tha a’ tighinn ann an sìth. Cuidich leam anns na h-uile nithean gus a bhith ag earbsa na do rùn naomh. Taisbein do rùn dhomh a h-uile uair dhen là. Beannaich mo ghnothaichean le na h-uile dhaoine. Teagasg dhomh a bhith a’ làimhseachadh na h-uile dhaoine a thig thugam tron là le sìth anaim agus le cinnt làidir gu bheil an rùn agadsa a’ riaghladh na h-uile.
Na mo ghnìomhan ’s nam bhriathran gu lèir treòraich mo smuaintean agus m’ fhaireachdainnean. Ann an tachartasan nach robhar a’ sùileachadh, na leig leam dìochuimhneachadh gur thusa a chuir a-mach na h-uile.
Teagasg dhomh gnìomhachadh gu làidir ’s le gliocas,
gun feadhainn eile a dhèanamh searbh no am maslachadh.
Thoir dhomh an neart bhodhaigeil airson saothair an là seo fhulang.
Treòraich mo rùn, teagasg dhomh a bhith a’ ùrnaigh, dèan ùrnaigh annam. Amen.
Metropolitan Philaret (1782-1867)

A Thighearna Dia, an t-Athair,
na tha thusa air a chruthachadh;
A Thighearna Dia, am Mac,
na tha thusa air a shaoradh;
A Thighearna Dia, an Spiorad Naomh,
na tha thusa air a naomhachadh,
tha mise ag earbsa dha do làmhan.
Gu d’ ainm naomh-sa gun robh
onair, glòir, moladh agus taing air a thoirt
ann an uair na maidne agus chun an t-sìorraidheachd.
Johann Friedrich Starck (1680-1756)


Thoir dhomhsa gun cuimhnichinn, A Dhè,
gur h-e do thìodhlac-sa a th’anns a h-uile là,
agus gum bu chòir dha a bhith air a chleachdadh
a rèir d’ àithne fhèin,
tro Ìosa Crìosd ar Tighearna.
Amen.
Samuel Johnson (1709-1784)

Cuidich leinn, A Dhè,
gus a bhith a dèanamh seirbheis dhutsa gu diadhaidh
agus dhan t-saoghal gu trang.

Gun robh sinn a’ dèanamh ar n-obair gu ciallach,
a’ toirt cobhair gu dìomhair,
a’ dol gu ar feòil le acras,
a’ suidhe an sin gu cùramach,
ag èirigh gu ciùin,
gun toilich mi ar caraid ann an dòigh iomchaidh,
gun tèid mi dhan leabaidh le aiteas
agus gun caidil mi gu cinnteach.

Airson aoibhneas ar Tighearna Ìosa Crìosd.
Sulpicius Severus (c. 363 – c. c. 420)

Tha mi ag èirigh an-diugh le cumhachd Dhè airson mo threòrachadh,
Spionnadh Dhè airson mu chumail suas,
Gliocas Dhè airson sùil a chumail thairis orm,
Cluais Dhè airson mo chluinntinn,
Facal Dhè airson cainnt a thoirt dhomh,
Làimh Dhè airson mo dhìon,
Slighe Dhè airson laighe mu mo choinneamh,
Sgiath Dhè airson fasgadh a thoirt dhomh,
Feachd Dhè airson mo theasraiginn
An aghaidh ribidhean an diabhail agus buairidhean an t-saoghail,
An aghaidh a h-uile duine a bhios na mheadhan airson mo leòn,
Ge b’ e fad air falbh no faisg.
Uchd-Èideadh Phàdraig.

Teagasg dhomh, A Thighearna Dia,
A bhith a’ dèanamh a h-uile nì
A nì mi an-diugh,
Mar gum bithinn ga dhèanamh dhut fhèin.
George Herbert (1593-1633)

Là thar là, a Thighearna phrìseil,
tha mi ag ùrnaigh airson trì nithean bhuatsa –
a bhith nas eòlaiche ort ann an dòigh nas soilleire,
a bhith ga do ghràdhachadh le barrachd gràidh,
a bhith gad leantainn ann an dòigh nas dlùithe.
Là thar là.
Amen.
Stèidhichte air ùrnaigh le Richard Chichester (1197-1253)

Dhè bi maille rinn
Air an là an-diugh,
Amen.

Rinn agus leinn
Air an là an-diugh,
Amen.

Tha e soilleir dhuinn ri lèirsinn,
Bho thàinig sinn chun an t-shaoghail,
Gun robh sinn toillteanach air d’ fhearg,
Amen.

O d’ fhearg fhèin,
A Dhè nan dul,
Amen.

Tabhair mathanas dhuinn,
Amen.

Tabhair mathanas dhuinn,
Amen.

Thabhair dhuinn do mhathanas fhèin,
A Dhè mheinich nan dul,
Amen.

Nì sam bith is dona dhuinn,
No thogas fianais nar n-aghaidh,
Far am faide am bi sinn,
Suabharaich thusa oirnne e,
Duabharaich thusa oirnne e,
Fuadaich fhèin uainn e,
Agus ruaig as ar cridheachan,
Duthainn, suthainn, sìor,
Duthainn, suthainn, sìor.
Amen.
Carmina Gadelica

Dhè, thug mis a fois na h-oidhche a-raoir
Chun solas aoibh an là an-diugh,
Bi da mo thoir bho sholas ùr an là an-diugh,
Chun solas iùil na sìorraidheachd,
O! bho sholas ùr an là an-diugh,
Gu solas iùil na sìorraidheachd.
Carmina Gadelica

Taing dhut Ìosa Crìosda,
Thug mise a-nios on oidhche a-raoir
Chun solas soillse an là an-diugh,
Chun sonas sìorraidh a chosnadh dha m’ anam,

An cion na fala a dhoirt thu dhomh.
Cliù dhut fhèin a Dhè gu bràth,
Air sgàth gach àgh a bhairig thu orm-
Mo bhiadh, mo bhriathar, mo ghnìomh, mo chail.

‘S tha mi a’ griosad ort,
Mo dhìon bhon olc,
Mo dhìon bho lochd,
Mo shian a-nochd,
‘S mi ìosal, bochd,
O Dhia nam bochd!
O Chrìosd nan lot!
Thoir ciall dhomh ’n cois do ghràis.

Gun coraich an Tì Naomh mi,
Gun comhnaich air muir ’s air tìr mi,
‘S gun treòraich o ìre gu ìre mi,
Chun Sìth na Cathair Shìorraidhe,
Sìth na Caithair Shìorraidhe.
Carmina Gadelica

Taing dhut, a Dhè,
A Thug mise bho ’n-dè,
Gu tos an-diugh,
Chum solas sìorraidh,
A chosnadh dha m’ chrè,
Le feum maith.

‘S air son gach tiodhlac sìth,
A dh’ ìobair thu dhomh,
Mo smuaine, mo bhriathran,
Mo ghnìomharan, mo thoil,
Tha mi a’ tionnsgann dhut.

Tha mi ag ùrnaigh riut,
Tha mi a’ griasad ort,
Mo chumail bho lochd,
Mo chomhnadh a-nochd,
Air sgàth do lot,
Le oifreil do ghràis.
Carmina Gadelica