Ag iarraidh slàinte

A Thighearna, ar n-Athair naomh, Cruithear an domhan, ùghdar a laghan, is urrainn dhutsa na mairbh a thoirt air ais gu beatha,
agus iadsan a tha tinn a shlànachadh.
Tha sinn ag ùrnaigh airson ar bràthair a tha tinn gum fairich esan do làimh airsan,
ag ath-ùrachadh a bhodhaig
agus ag ath-bheòthachadh a anaim.
Seall dhàsan an càil anns a bheil thu a’ glèidheadh do chreutairean.
Dimma (7mh linn)