Trioblaidean airgid

A Dhè, Athair nan solais, bhuaithe a tha gach uile thiodhlac mhaith agus choileanta a’ tighinn sìos: seall gu tròcaireach air ar laigse agus ar n-anmhainneachd, agus ceadaich a leithid de shlàinte bodhaig dhuinn is as aithne dhutsa a tha feumail dhuinn; airson an dà chuid ann am bodhaig agus ann an anam gun dèanadh sinn seirbheis dhut le ar n-uile neart; tro Ìosa Crìosd ar Tighearna.
John Cosin, (1594-1672)

Na leig le nì sam bith do bhuaireadh
nì sam bith an t-eagal a chuir ort,
tha an h-uile nithean a’ dol seachad;
sealbhaichidh fulangas fhoighidneach na h-uile nithean.
Chan eil dìth sam bith air an neach
A tha na sheilbh aig Dia,
Oir is leòr Dia fhèin a-mhàin.
Teresa Abhaila (1515-1582)