Moladh is Ùrnaighean a’ dol gu Dia an t-Athair

A Thighearna, chan ann a-mhàin gur tusa an t-aon sin nas motha na a leithid air nach urrainnear smaoineachadh, ach ’s e bith a th’ annad
a tha nas motha na tha an comas a bhith
air a smaoineachadh mu dheidhinn.
Oir air sgath ’s gu bheil e an comas smaoineachadh gu bheil a leithid de bhith ann, mur a tusa an dearbh bhith sin, tha e an comas a bhith a smaoineachadh mu aon a tha nas motha na thu.
Ach chan eil seo an comas.
Anselm (1033-1109)

A Thighearna, is tusa ar n-Athair,
agus chan eil annainne ach crèadh bhon talamh.
Is tusa ar Cruithear,
agus is sinne obraichean do làimhe.
Is tusa ar Buachaille, is sinne do threud.
Is tusa ar Fear-saoraidh,
is sinne do shluagh a cheannaich thu.
Is tusa ar Dia, is sinne d’ oighreachd.
Iain Calbhain (1509-1564)

 

A Dhè uile-chumhachdaich, ar n-Athair nèamhaidh,
tha a’ bhith gad dhìochuimhneachadh a’ ciallachadh
a’ bhith a’ tuisleadh ’s a’ tuiteam,
agus tha a’ bhith ga do chuimhneachadh a’ ciallachadh
a’ bhith ag èirigh a-rìs:
tha sinn ag ùrnaigh riut gun threòraich thu
sluagh na dùthcha seo thugad fhèin.
Dèan soirbheachail a h-uile oidheirp airson d’ fhìrinn sa a dhèanamh aithnichte dhaibh, airson gun ionnsaich mòran an dìth a th’aca ortsa agus do ghràdh dhaibh; airson gun tèid d’ Eaglais agus do rìoghachd an stèidheachadh nar measg gu glòir d’ Ainm; tro Ìosa Crìosd ar Tighearna.
Randall T. Davidson (1848-1930)

Buidheachas dhut, Athair Naomha na Glòire,
Athair choamha bhith-bheò, bhith-threun,
Taobh gach foghair, gach fàbhair, gach fòir,
Tha thu bairigeadh oirnne nar feum;
Ge b’e freasdal thig oirnn mar do chlann,
Nar cuibhrionn, nar crann, nar ceum,
Tabhair na chuideachd dhuinn soirbheas do làimh
Agus suilbhireachd saibhir do bheòil.

Tha sinn cionntach is truaillidh, a Dhè,
Ann an Spriorad, an crè, is an corp,
Ann an smuain, am facal, am beus,
Tha sinn cruaidh na do lèirsinn san olc.
Cuir-sa tabhachd do ghràidh dhuinn an cèill.
Bi leum thairis thar slèibhtean ar lochd,
Is nigh sinn am fìor-fhuil na rèit
Mar chanach an t-slèibh, mar leuig an loch.

An slighe chorraich choitchinn ar gairm,
Biodh i soirbh no doirbh do ar feòil,
Biodh i soilleir no doilleir ri seirm,
Do threòrachadh foirfe biodh oirnn.
Bi nad sgèith dhuinn bho chuilbh an fhir-cheilg,
Bhon chreach-cheilgneach tha le dheilg air ar tòir,
Is anns gach rùn gheibh ar cùram ra dheilbh,
Bi-sa fhèin air ar failm is aig ar sgòd.

Ged bhiodh madraich is gadraich gar sgàradh bhon chròdh,
Biodh Athair cròdha na glòire air ar sgàth.
Ge be chùis no cion-fàth no cion-sgeòil
Bhios gu lèireadh no leòin thoir nar dàil,
No bheir fianais nar n-aghaidh fa-dheòidh,
Taobh thall abhainn mhòr an dubh-sgàil,
O duabhraich thusa sin oirnn,
Is as ar crdihe dèan fhòrgradh gu bràth.

Nis dhan Athair a chruthaich gach creubh,
Nis dhan Mhac a phàigh èirig a shlòigh,
Nis dhan Spiorad an Cofhurtair treun: –
Bi dar dìon is dar seun bho gach leòn,
Bi mu thùs is mu dheireadh ar rèis,
Bi tòir dhuinn a bhi seinn ann an glòir,
Ann an sìth, ann am fois, ann an rèit,
Far nach sìlear an deur, far nach eugar nas mò.
Far nach sìlear an deur, far nach eugar nas mò.
Carmina Gadelica

Beannaich, a Thriath nam flath fial
Mi fhìn ’s gach sìon a tha nam chòir,
Beannaich mi nam uile ghnìomh,
Dèan mi tearainte rim bheò
Dèan mi tearainte rim bheò.

Bho gach gruagach is ban-sìth,
Bho gach mì-rùn agus bròn,
Bho gach ghlaistig is ban-nighe
Gach luch-sìth agus luch-fheòir,
Gach luch-sìth agus luch-fheòir.

Bho gach fuath bhiodh feadh nam beann,
Bho gach greann bhiodh teann dam thòir,
Bho gach uruisg measg nan gleann,
Teasruig mi gu ceann mo lò,
Teasruig mi gu ceann mo lò.
Carmina Gadelica