Taingealachd airson beannachdan spioradail is stuthail

A Dhè, tha mi a’ toirt taing dhut
airson an aoibhneis gu lèir
a tha air a bhith agam na mo bheatha.
Byrhtnoth (d. 991)

A Dhè ar n-Athair, thugamaid taing dhut
airson nithean soilleir na beatha.
Cuidich leinn gus a bhith gam faicinn,
agus a bhith gan cunntas,
agus gus a bhith gan cuimhneachadh,
airson gun dòirt ar beathanan a-mach
ann am moladh gun chrìch;
air sgàth Ìosa Crìosd ar Tighearna.
J. H. Jowett, (1846-1923)