Taingealachd airson tuigse

Tha mi a’ toirt taing dhut,
a Thighearna ghràismhor,
tha mi a’ toirt taing dhut a chionn
– an nì sinn a chreid mi roimhe tro do mhathas –
tha mi a’ nis a’ tuigsinn tro do shoillseachadh,
as e nam bithinn eu-deònach creidsinn gu bheil thu ann, cha bhithinn an comas tuigsinn gu bheil seo fìor.
Anselm (1033-1109)