Ciùineas

A Dhè, Athair ar Tighearna Ìosa Crìosd, meudaich annainne: creideamh, is fìrinn is ciùineas, agus ceadaich dhuinne pàirt agus crannchur am measg nan naomh aige.

Polycarp (c. 69 – c. 155)