Categories
Uncategorised

Ùrnaighean airson na h-Eaglaise

Ministrealachd na h-Eaglaise

A Thighearna Ìosa, a shìn a-mach gàirdeanan do ghràidh air a chrann-ceusaidh, airson gum b’ urrainn dha na h-uile dhaoine tighinn air taobh a-staigh do ghlacaibh saoraidh,
sìn a-mach ann an tròcair làmhan d’ eaglais an-diugh airson ann am ministearalachd a cho-fhaireachdainn aice gun tèid sinn a-steach a rithist do rìoghachd d’ fhìreantachd agus do ghràis. Amen.
Charles Henry Brent (1862-1929)

A Dhè, a cheadaich do dh’ Eaglais a bha a’ feitheamh is aonaichte –
aig a’ Chaingeis – gibht an Spioraid Naoimh, agus a thug gu sgoinneil
a-steach do dh’aon treud
iadsan a tha a-nis ag adhradh riut an seo:
ceadaich, tha sin n a’ guidhe ort, cuideachadh an aon Spioraid sin anns a bheatha agus an adhradh againn gu lèir,
airson gun sùilich sinn nithean mòra bhuat,
agus gum feuch sinn nithean mòra air do shon,
agus nar n-aon annadsa, gun seall sinn dhan t-saoghal gun do chuir thusa a-mach Ìosa Crìosd ar Tighearna,
thuige, leat fhèin agus leis an Spiorad naomh,
gun robh a h-uile onair is glòir, saoghal gun chrìch. Amen.
William Carey (1761-1834)

A Thighearna, thoir dhuinn, tha sinn a’ guidhe ort, ann an ainm Ìosa
Crìosd do Mhac ar Tighearna, an gràdh sin nach urrainn stad gu
sìorraidh, a lasas ar lampaichean ach nach cuir as iad, airson gum bi
iad nan teinne annainne
agus a’ soillseachadh fheadhainn eile.
Gun
robh thusa, A Chrìosd, ar Slànaighear as gràdhaiche thu fhèin a’ lasadh
ar lampaichean airson gun deàlraich iad an còmhnaidh tuilleadh na do
theampall agus gun sealbhaich iad solas bhuat fhèin nach cuirear as, a
shoillsicheas ar dorchadas agus a lughdaicheas dorchadas an t-saoghail.
Calum Cille (521-597)

Tha mi a’ toirt taing dhut, mo Chruithear is mo Thighearna,
gu bheil thu air na h-aoibhneasan seo
a thoirt dhomh na do chruthachadh,
am mòr ghàirdeachas seo air sgàth obraichean do làimhe.
Tha mi air glòir d’ obraichean-sa a dhèanamh aithnichte –
cho fada ’s a bha mo spiorad chrìochnach
an comas do neo-chrìochnachas-sa a thuigsinn.
Ma tha mi air nì sam bith a chantainn
a tha uile-gu-lèir neo-airidh ort,
no ma tha mi air mo ghlòir fhèin a’ mhiannachadh,
thoir maitheanas dhomh, gu gràsmhor.
Amen.
Iain Ceaplair (1571-1630)

An Eaglais air feadh an t-Saoghail

A Thighearna Dia nan uile àmannan agus àiteachan, tha sinn ag ùrnaigh airson d’ Eaglais, a tha air a suidheachadh an-diugh am measg imcheistean òrduigh a tha ag atharrachadh, agus aghaidh ri aghaidh le dleastanasan ùra. Baist as ùr i ann an Spiorad beatha-bhuileachail Ìosa. Builich oirre freagairteachd mhòr a thaobh dleastanas, truas nas luaithe a thaobh fulangas, agus dìlseachd choileanta dha do rùn. Cuidich leatha ann a bhith ag aithris do rìoghachd le gaisgeachd. Cuir air a bilean soisgeul àrsaidh a Tighearna. Lìon ise le dìmeas nam fàidhean an aghaidh aintighearnas, agus le caomhalachd a tha coltach ri Crìosd dhaibhsan a tha fo eallach trom ’s air an cuir fo chasan. Iarr oirre sguir bhon a bhith a’ sireadh a beatha fhèin, mus caill i i. Dèan ghaisgeil i airson a beatha a leigeil suas dha na cinne daonna, airson, coltach ri a Tighearna a chaidh a cheusadh, gun tèid aice air a dhol suas, tro shlighe a chroinn-ceusaidh, air glòir nas àirde; tron aon Ìosa Crìosd ar Tighearna.
Amen.
Waltyer Rauschenbusch (1861-1918)

An Eaglais Ionadail

O, A Dhè thròcairich,
beannaich an Eaglais shònraichte seo anns a bheil mi beò;
thoir dhith – agus do na buill aice gu lèir –
gun robh iad fallainn ann an creideamh,
is naomh ann am beatha,
airson gun dèan iad seirbheis dhutsa,
agus gum beannaicheadh tusa iadsan,
tro Ìosa Crìosd ar Tighearna. Amen.
Gun urra

Misean is Miseanaraidhean

O A Dhè nan uile dhùthchannan a th’ air an talamh,
cuimhnich air nam mòran phàganaich
– ged a chaidh an cruthachadh nad ìomhaigh –
nach do chuir eòlas ortsa,
no bàs do Mhic, an Slànaighear Ìosa Crìosd;
agus ceadaich gun robh iadsan,
tro ùrnaighean is saothair Eaglais naomh,
air an saoradh bhon a h-uile saobh-chràbhadh is ana-creideas
agus air an toirt gus a bhith ag adhradh riutsa;
troimheasan a chuir thusa a-mach airson a bhith
na aiseirigh agus na bheatha dha na h-uile dhaoine,
an t-aon Ìosa Crìosd ar Tighearna.
Francis Xavier (1506-52)

Aonachd na h-Eaglaise

A Thighearna, mo Dhia, tha thusa air còisirean nan aingeal
agus na cumhachdan spioradail a chruthachadh;
tha thu air na nèamhan an sìneadh a-mach ’s air an t-saoghal a stèidheachadh, a’ cruthachadh a h-uile ni a th’ann à neoni.
Bidh thu gan cluinntinn-san a tha umhail ri do rùn
agus a tha a’ glèidheadh d’ àithntean ann an eagal naomh.
Cluinn m’ ùrnaigh agus dèan dìon air do shluagh chreidmheach,
oir tha thu air mise a’ stèidheachadh mar an seirbhiseach
mhi-fhreagarrach agus neo-airidh aca.
Dèan aithnichte do shluagh airson aonadh is aidmheil na creideamh aca.
Deachdaich cridheachan do shluaigh le d’ fhacal agus le do theagasg. Tha thusa air ar gairm gus a bhith a’ searmonachadh an t-soisgeuil
aig do Chrìosd-sa agus gus a bhith gan misneachadh
gu beathanan agus obraichean a thoilicheadh tu fhèin.
Tha mi a-nis a’ toirt air ais do shluaigh, do thiodhlac thugamsa.
Treòraich iad le do dheas-làimh chumhachdaich,
agus dèan dìon orra fo sgàile do sgèith.

Gun robh na h-uile a’ moladh agus a’ glòireachadh d’ ainm,
an t-Athair, am Mac, agus an Spiorad Naomh. Amen.
Cyril à Alexandria (378-444)

A Dhè na sìthe, math thairis a h-uile nì a tha math,
anns a bheil ciùineas agus co-chòrdadh:
slànaich na co-strìdhean a tha gar roinn bho càch a chèile,
agus thoir sinne gu aonadh a ghràidh annadsa;
tro Ìosa Crìosd ar Tighearna.
Naomh Dionysius

O a Dhè uile-chumhachdaich, a tha air d’ Eaglais a thogail air bunaitean nan abstol agus na fàidhean, le Ìosa Crìosd e fhèin an ceann chlach-oisinn: ceadaich dhuinne gun robh sinn air ar ceangal ri chèile chun a leithid de dh’ìre ann an aonachd spioraid tro an teagasg-san is gum bi sinn air ar dèanamh nar teampall naomh, ris an gabhadh tusa, tro Ìosa Crìosd ar Tighearna.
Luchd ath-leasachadh Shasainn (1549)

A Dhè, bheannaich is glèidh d’ Eaglais
air a sgaradh thairis air aghaidh na talmhainn.
Dèan suas as ùr aonadh is co-chòrdadh innte,
ann an aideachadh na fìrinn
agus ann an gnìomhachadh na fìreantachd.
Thoir air falbh a-mach aiste
na h-uile mhearachdan agus comhstrìdhean,
airson nach bi iadsan a tha ag aideachadh an aon chreideamh tuilleadh a dèanamh geur-leanmhainn an aghaidh, no a’ sgrios, a chèile,
mar a tha iomchaidh do bhràithrean is iadsan a tha nan oighreachdan dhen aon t-slàinte chumanta.
Amen
An Rìgh Uilleim III (1650-1702)

Crìosdaidhean a’ fulang geur-leanmhainn

A Dhè an uile-chumhaichd, ghairm thusa – bho bhàs –
aoghaire Mòr nan caorach, ar Tighearna Ìosa:
cofhurtaich agus dèan dìon air an treud a dh’ ath-cheannaich esan tro fhuil a choicheangail shìorraidh.
Meudaich an àireamh de dh’ fhìor shearmonaichidhean;
soillsich cridheachan nam muinntir a tha aineolach;
thoir faochadh bho chràdh dhaibhsan a tha a’ fulang,
gu h-àraid iadsan a tha a’ fulang air sgàth teisteas na fìrinn;
tro chumhachd ar Tighearna Ìosa Crìosd.
Iain Knox (c. 1513-1572)

A Thighearna Dia uile-chumhachdaich, Athair do Mhic ghràdhaichte agus bheannaichte Ìosa Crìosd, troimhe a tha sinn air eòlas fhaighinn ort, Dia nan ainglean agus nan cumhachdan, agus dhen a h-uile creutair, agus dhe treubh na fìreantaich a tha beò mu do choinneamh, tha mi a’ toirt taing dhut gu bheil thu air mise a chunntadh airidh air an là seo ’s an uair seo, gum biodh pàirt agamsa ann an àireamh do mhartaraich, ann an cupa do Chrìosd, gu aiseirigh na beatha shìorraidh, an dà chuid de dh’ anam agus de bhodhaig, tron neo-thruailleachd a bhuilich an Spiorad Naomh.
Am measg a leithid gum bithinn-sa air mo lorg freagarrach an là seo mu do choinneamh mar ìobairt reamhar agus iomchaidh, a rèir mar a tha thusa, an t-aon as e an Dia a tha an còmhnaidh fìrinneach, air a ro-òrdachadh, a tha air a thaisbeanadh roimhe làimh riumsa, agus a tha a-nis air a choileanadh. Airson na h-uile nithean tha mi ga do mholadh, tha mi gad bheannachadh, tha mi gad ghlòireachadh, cuide ris an Ìosa Crìosd sìor-mhaireannach agus nèamhaidh, do Mhac gràdhach, leis a leithid, thugadsa ’s an Spiorad Naomh, gum biodh glòir an dà chuid an-dràsta agus gu na h-uile aoisean a tha a’ tighinn.
Polycarp (c. 69 – c. 155)

Fàg freagairt