Iadsan a tha a’ bàsachadh

Mo Thighearna Dia, fiù’s an-dràsta
tha mi a’ gabhail gu h-aoibhneil ’s le cead mo rùin
– aig do làimh-sa –
ri, ge b’ e dè an seòrsa bàs
a thoilicheas e thusa a bhios agamsa,
le a uile chùraman, chràidhean agus fhulangasan.

Pàpa Pius X (1835-1914)