Crìosdaidhean a’ fulang geur-leanmhainn

A Dhè an uile-chumhaichd, ghairm thusa – bho bhàs –
aoghaire Mòr nan caorach, ar Tighearna Ìosa:
cofhurtaich agus dèan dìon air an treud a dh’ ath-cheannaich esan tro fhuil a choicheangail shìorraidh.
Meudaich an àireamh de dh’ fhìor shearmonaichidhean;
soillsich cridheachan nam muinntir a tha aineolach;
thoir faochadh bho chràdh dhaibhsan a tha a’ fulang,
gu h-àraid iadsan a tha a’ fulang air sgàth teisteas na fìrinn;
tro chumhachd ar Tighearna Ìosa Crìosd.
Iain Knox (c. 1513-1572)

A Thighearna Dia uile-chumhachdaich, Athair do Mhic ghràdhaichte agus bheannaichte Ìosa Crìosd, troimhe a tha sinn air eòlas fhaighinn ort, Dia nan ainglean agus nan cumhachdan, agus dhen a h-uile creutair, agus dhe treubh na fìreantaich a tha beò mu do choinneamh, tha mi a’ toirt taing dhut gu bheil thu air mise a chunntadh airidh air an là seo ’s an uair seo, gum biodh pàirt agamsa ann an àireamh do mhartaraich, ann an cupa do Chrìosd, gu aiseirigh na beatha shìorraidh, an dà chuid de dh’ anam agus de bhodhaig, tron neo-thruailleachd a bhuilich an Spiorad Naomh.
Am measg a leithid gum bithinn-sa air mo lorg freagarrach an là seo mu do choinneamh mar ìobairt reamhar agus iomchaidh, a rèir mar a tha thusa, an t-aon as e an Dia a tha an còmhnaidh fìrinneach, air a ro-òrdachadh, a tha air a thaisbeanadh roimhe làimh riumsa, agus a tha a-nis air a choileanadh. Airson na h-uile nithean tha mi ga do mholadh, tha mi gad bheannachadh, tha mi gad ghlòireachadh, cuide ris an Ìosa Crìosd sìor-mhaireannach agus nèamhaidh, do Mhac gràdhach, leis a leithid, thugadsa ’s an Spiorad Naomh, gum biodh glòir an dà chuid an-dràsta agus gu na h-uile aoisean a tha a’ tighinn.
Polycarp (c. 69 – c. 155)