Iadsan a tha fo gheur-leanmhainn

Is mise cruithneachd Dhè, agus tha mi air mo bhleith le fiaclan bheathaichean fhiadhaich, airson gum bi mi air mo lorg nam aran fhìor-ghlan Dhè.
Tha fadachd orm as dèidh an Tighearna,
Mac an Fhìor Dhè ’s an t-Athair, Ìosa Crìosd.
Esan, tha mi a’ sireadh, a bhàsaich air ar son agus a dh’èirich a rithist… tha mi ro-dheònach bàsachadh air sàileabh Ìosa Crìosd.
Chaidh mo ghràdh a cheusadh, agus cha eil teine nam bhroinn aig a tha gràdh do nì sam bith.
Ach tha uisge beò ag èirigh suas annam, agus tha e ag ràdh rium air an taobh a-staigh:
thig chun an Athair.

Ignatius à Antioch (c. 35 – c. 107).