Ceartas sòisealta

Neartaich sinn, A Dhè,
airson a bhith a’ toirt faochaidh
dhaibhsan a tha air an claoidh,
airson a bhith a’ cluinntinn
osnaichean nam prìosanaich bhochda,
airson a bhith ag ath-leasachadh
ana-caitheamh gach dreuchd;
gus nach bhiodh nam mòran
air an dèanamh bochd
airson beagan a dhèanamh beairteach;
air sgàth Ìosa Crìosd.
Amen.
Gun urra