Ciorramaich

A Dhè as e Athair nan solais, agus leis nach eil dorchadas sam bith idir ann: tha sinn a’ toirt taing dhut airson tiodhlac mhaith an t-solais a tha thu air a thoirt dhuinn, agus tha sinn ag ùrnaigh gun lìon thu sinn le do thruas fhèin dhaibhsan aig nach eil e. Treòraich agus dèan soirbheachail na h-oidhearpan a tha air an dèanamh airson am maith.
Taisbein dhaibh, tro do Spiorad, na nithean nach eil sùilean air fhaicinn, agus chofhurtaich iad le dòchas an t-solais shìorraidh, thuige, a-mach a à do mhòr thròcair, a tha sinn a’ faighneachd ar toirt gu lèir; tro Ìosa Crìosd ar Slànaigheir.

Arthur W. Robinson (1856-1929)