Teaghlaichean, clann agus pàrantan

A Thighearna, a tha a’ rùnachadh, as do dhèidh fhèin, gum bu choir dhuinn air an urram as àirde a thoirt dha ar pàrantan, chan e an dleastanas as lugha againn a bhith a’ guidhe do mhaitheas dhan taobh-san.
Glèidh, tha mi ag ùrnaigh riut, mo phàrantan agus an dachaigh ann an gràdh d’ Eaglais agus ann an slàinte bodhaig agus inntinn;
deònaich nach tuiteadh bròn sam bith orra air mo sgàth-sa;
agus mu dheireadh, mar a tha iadsan coibhneil riumsa,
bi thusa mar sinn riuthasan,
as e an t-Athair as àirde as cionn nan uile.
Desiderius Ersamus (1467-1536)

Tadhail, tha sinn a guidhe ort, Athair as ro-ghràdhaiche,
air an teaghlach ’s an dachaigh seo le do dhìon.
Leig le do bheannachd tighinn sìos
agus laighe air na h-uile a bhuineas dha.
Treòraich sinne an seo, agus as dèidh seo gu do ghlòir:
tro Ìosa Crìosd ar Tighearna.
John Charles Ryle (1816-1900)

A Dhè uile-chumhachdaich agus ar n-Athair nèamhaidh, tha sinn a’ toirt taing dhut airson ar cuid cloinne a tha thusa air a thoirt dhuinn; thoir gràs dhuinn cuideachd airson an trèanadh na do chreideamh, d’ eagal is do ghràdh; airson, mar a nì iad adhartas ann am bliadhnaichean gum fàs iad ann an gràs, agus gum bi iad as dèidh seo air an lorg ann an àireamh do chloinne thaghte; tro Ìosa Crìosd ar Tighearna.
John Cosin (1594-1672)

A Thighearna Dia, aig a bheil na làmhan
anns a bheil gnothaichean na beatha,
tha sinn a’ toirt taing dhut airson do thiodhlacan dhuinn
aig an àm seo.
Tha sinn a’ toirt taing dhut airson an tiodhlac a bhuilicheadh, agus am beatha a chaidh a ghlèidheadh.
Agus mar a tha thu air beatha agus gràdh a shnìomh ri chèile ann an aon cho-chomann, mar sin tha sinn ag ùrnaigh riut gun ceadaicheadh tu gun robh leis tiodhlacan na beatha ùir seo a thugadh dhuinn, gum biodh meudachadh anns a ghràdh do chàch-a-chèile, tro Ìosa Crìosd ar Tighearna.
William Boyd Carpenter (1841-1918)

Sìth Athair an Àigh,
Sìth Crìosda na pais,
Sìth Spioras nan gràs,
Dhuinn fhèin is don àl a tha òg,
Dhuinn fhèin is don àl a tha òg.
Carmina Gadelica

Dhè, beannaich an cè ’s na bheil ann,
Dhè, beannaich mo chèile is mo chlann,
Dhè, beannaich an rè a tha na mo cheann,
Is beannaich, a Dhè, a làimhseachadh mo làimh;
An àm dhomh èirigh, sa mhadainn mhoich,
Is laighe air leabaidh anamoich,
Beannaich m’ èirigh sa mhadainn mhoich,
Is mo laighe air leabaidh anamoich.

Dhè, teasguig an teach, ’s an t-àrdrach,
Dhè, coistrig a chlann mhathrach,
Dhè, cuartaich an sprèidh ’s an t-alach;
Bi-sa fhèin nan dèidh ’s dan taladh,
Duair dhìreas nì ri frìth ’s ri fruan,
Duair shìneas mi a sìos an suan,
Duair dhìreas nì ri frìth ’s ri fruan,
Duair shìneas mi a sìos an suan.
Carmina Gadelica

 

Dhè, beannaich an taigh,
Bho stèidh gu staigh,
Bho chrann gu fraigh,
Bho cheann gu saith,
Bho dhronn gu traigh,
Bho sgonn gu sgàith,
Eadar bhonn agus bhràighe,
Bhonn agus bhràighe.
Carmina Gadelica