Luchd-ealain

A Dhè, a tha tro do Spiorad nar cridheachan,
a’ treòrachadh dhaoine gus a bhith a’ mhiannachadh do choileantas,
gus a bhith a’ sireadh fhìrinnean
agus gus a bhith a’ dèanamh gàirdeachas ann an àilleachd:
soillsich agus deachdaich, tha sinn a’ guidhe ort,
na h-uile luchd-smaoineachaidh, luchd-sgrìobhaidh,
luchd-ealain is luchd-cèirde;
airson, anns ge b’ e dè an ni a tha
fìor, fìor-ghlan is àlainn,
gum bi d’ ainm air a naomhachadh
agus gun tigeadh do rìoghachd air an talamh;
tro Ìosa Crìosd ar Tighearna.

Ùrnaigh a chaidh a lorg ann an caibeil Anseilm, Cantarburaidh.